Fast Mini MBA

หลักสูตร Fast Mini MBA In Marketing for Non Marketer

             ศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดเปิดสอน Fast Mini MBA in Marketing for Non Marketer เพื่อช่วยเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้จัดการทุกแผนก และหัวหน้างานทุกระดับ ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการตลาด และที่ไม่ใช่นักการตลาด แต่ต้องการพัฒนาความรู้ด้านการตลาดของตนเอง เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้มีศักยภาพมายยิ่งขึ้น ด้วยหลักสูตรด้านการตลาดแบบเร่งรัด 60 ชม.โดยนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ 16 คน ที่พร้อมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงแบบหมดเปลือก 

ค่าอบรม 40,000 บาท

เริ่มวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน – วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2567

 เวลา 09.00-16.00 น. รวม 10 วัน (60 ชั่วโมง)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

โครงการ Fast Mini MBA for Service Business Management #2

โครงการ Fast Mini MBA for Service Business Management #2

     ศูนย์เชี่ยวชาญตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย หรือ Asia Market Expertise Center (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการตลาดในระดับภูมิภาคเอเชีย โดยมีภารกิจสำคัญประการหนึ่งคือ การให้ความร่วมมือด้านวิชาการและที่ปรึกษาให้กับภาคธุรกิจไทย  

ค่าอบรม 38,000 บาท

เริ่มวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 – วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2567

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

QR ใบสมัคร :

     วันนี้ธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพราะความต้องการของลูกค้ามีความสลับซับซ้อนมากขึ้น โดยมีผลจากการเปลี่ยนแปลปัจจัยแวดล้อมในระดับต่างๆ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินงานและการรับข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดสินค้าต่างๆมากมาย เกิดความหลากหลาย แปลกใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจบริการ แต่หากเป็นธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า การสร้างความแตกต่างของสินค้าเชิงกายภาพกลับถูกเลียนแบบได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มด้วยการเพิ่มการบริการในสินค้า คือทางออก ศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดหลักสูตร Fast Mini MBA : Service Business Management ขึ้น เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจการบริการขึ้น โดยมีเนื้อหาที่จะทำให้ธุรกิจบริการเองมีความเข้าใจธุรกิจของตนเองได้ดียิ่งขึ้น และธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าสามารถแนวคิดการจัดการธุรกิจบริการมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง

หลักสูตร Fast Mini MBA รุ่นที่ 6 ช่วยธุรกิจไทยสู้กับยุค VUCA World (VUCA)

     ศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเปิดสอน  Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA เพื่อช่วยธุรกิจไทยก้าวผ่านยุคหลังโควิด พร้อมสู้ต่อใน โลกยุค VUCA World ด้วยหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจแบบเร่งรัด 60 ชม.โดยนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ กว่า 20 คน

ราคาหลักสูตรปกติ 40,000 บาท ต่อท่าน

ลดเหลือ 38,000 บาท

    เฉพาะ วันเสาร์ ตั้งแต่ 9 มี.ค. – 8 มิ.ย. 2567

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเปิดสอน Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA เพื่อช่วยธุรกิจไทยก้าวผ่านยุคหลังโควิด พร้อมสู้ต่อใน โลกยุค VUCA World ด้วยหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจแบบเร่งรัด 60 ชม.โดยนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ กว่า 20 คน

หลักสูตร Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA นี้ จัดเป็นรุ่นที่ 6 โดย 5 รุ่นที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างดี นับตั้งแต่ในช่วง Covid-19 ระบาด จนมาถึงช่วงภายหลังการระบาดที่เป็นยุค New Normal ทั้งนี้เพราะเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นที่การบริหารจัดการอย่างรอบด้านทันสมัยแตกต่างจากเดิม เพื่อให้เหมาะสมกับยุค VUCA World โดยหลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารระดับต้นหรือระดับกลางทั้งภาครัฐและ เอกชนตลอดจนผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือมีความรู้ด้านการบริหารไม่มากนัก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวบรัดและรวดเร็ว สามารถนำไปใช้ได้อย่างทันท่วงที

โครงการ Fast Mini MBA : Strategic Digital Marketing (SDM) #2

โครงการ Fast Mini MBA : Strategic Digital Marketing (SDM)

     การตลาดดิจิทัล เป็นสาขาการตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีความสำคัญมากขึ้นจนกลายเป็นเครื่องมือหลักในการรักษารวมถึงขยายการเติบโตธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเพราะมีผู้คนใช้เวลาออนไลน์มากขึ้น จำนวนผู้ใช้ออนไลน์เยอะจนกลายเป็นช่องทางหลักในการหาซื้อสินค้า/บริการ เครื่องมือการตลาดที่มีหลากหลายจนเลือกไม่ถูก รวมถึงการเข้าถึงได้ง่ายด้วยต้นทุนไม่สูง เปิดโอกาสให้ใครๆก็สามารถใช้เป็นอาวุธหลักในการเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น เพิ่มยอดขาย และสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง

ราคาหลักสูตร 38,000 บาทต่อท่าน
อบรมเฉพาะวันเสาร์ 

ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2567 – 15 มิถุนายน 2567

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

QR ใบสมัคร :

แต่โอกาสก็มาพร้อมกับความท้าทายในการใช้การตลาดดิจิทัลให้ได้ประสิทธิภาพและคุ้มค่าการลงทุน ไม่ว่าจะเป็น…

  • เริ่มต้นการตลาดดิจิทัลอย่างไรดี ?
  • แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ดีที่สุดสำหรับแบรนด์เราคืออะไร ?
  • สร้างคอนเทนท์โซเชียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ?
  • วัดผลความสำเร็จของแคมเปญการตลาดดิจิทัลอย่างไรถึงถูกต้อง ?
  • อะไรคือกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของเรา ?

      นี่เป็นแรงผลักดันให้ ศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกแบบ                           หลักสูตร Fast Mini MBA : Strategic Digital Marketing เพื่อยกระดับ ความสามารถผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ บุคลากรด้านการตลาด ให้ปรับกลยุทธ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ  การตลาดของธุรกิจทุกประเภท ด้วยหลักสูตรที่ออกแบบให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจจุดแข็ง/จุดอ่อนของเครื่องมือ  การตลาดออนไลน์ทุกประเภท นำไปสู่การวางกลยุทธ์การตลาดให้ทรงประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวให้อยู่รอด  ได้และสร้างการเติบโตได้ในทุกสถานการณ์ ด้วยเนื้อหามากกว่า 40 หัวข้อ ทั้งภาคทฤษฎี กรอบการวิเคราะห์ กรณีศึกษารวมถึงฝึกปฏิบัติการ กว่า 60 ชั่วโมง โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในแต่ละสาขารวม 8 ท่าน

โครงการ Fast Mini MBA : Supply Chain Management for e-Business

     ศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเปิดสอน Fast Mini MBA Supply Chain Management for e-Business เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ e-Business ด้วยหลักสูตรการจัดการการประสานโซ่อุปทาน ตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบ ผู้ผลิต ผู้จัดส่ง ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีกจนถึงมือผู้บริโภค แบบเร่งรัด 60 ชม. 19 วิชา โดยนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ 16 ท่าน

ราคาหลักสูตร 38,000 บาทต่อท่าน

อบรมเฉพาะวันเสาร์

เริ่มวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม – 15 มิ.ย. 67

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

      หลักสูตร Fast Mini MBA Supply Chain Management for e-Business : SCM for e-Business นี้ เป็นประโยชน์อย่างมากในยุคที่ทุกองค์กรต่างทำ Digital Marketing ค้าขายผ่านระบบ e-Commerce การตลาดและช่องทางจัดจำหน่ายไม่ใช่ความได้เปรียบอีกต่อไป การเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจที่อยู่ภายใต้โซ่อุปทาน จะทำให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความได้เปรียบอย่างยั่งยืน   

      เนื้อหาของหลักสูตรนี้ จึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการของการจัดการตลอดโซ่อุปทาน ตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าการจัดการช่องทางจัดจำหน่ายต่างๆ การจัดการสินค้าคงคลังและระบบคลังสินค้า การจัดการระบบคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง และการจัดการโซ่อุปทานที่ส่งเสริมความยั่งยืน ตลอดจนการบริหารโครงการและพัฒนากระบวนการธุรกิจ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการบริหารจัดการธุรกิจ e-Commerce ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เหมาะสมกับขนาดขององค์กร เหมาะสมกับการแข่งขัน เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเร่งรัด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวบรัดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงการบริหารจัดการ ยกระดับไปจนถึงการนำไปประยุกต์พัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม