Fast Mini MBA

โครงการ Fast Mini MBA : Supply Chain Management for e-Business

โครงการ Fast Mini MBA : Supply Chain Management for e-Business

ศูนย์เชี่ยวชาญตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดหลักสูตร
Fast Mini MBA Supply Chain Management for e-Business (SCM for e-Business) เพื่อส่งเสริมและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ e-Business ประกอบด้วยเนื้อหาที่ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผน และจัดการการประสานโซ่อุปทาน ตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบ ผู้ผลิต ผู้จัดส่ง ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีกจนถึงมือผู้บริโภค แบบเร่งรัด 19 วิชา ภายใน 60 ชั่วโมง โดยนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ 16 ท่าน

ราคาหลักสูตร 40,000 บาทต่อท่าน
ลดเหลือ 36,000 บาท

อบรมเฉพาะวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. รวม 10 วัน (60 ชั่วโมง)

เริ่มวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 – วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

QR ใบสมัคร :

หลักสูตร Fast Mini MBA : SCM for e-Business นี้ ในยุคที่ทุกองค์กรต่างทำ Digital Marketing ค้าขายผ่านระบบ e-Commerce การตลาดและช่องทางจัดจำหน่ายไม่ใช่ความได้เปรียบอีกต่อไป การเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจที่อยู่ภายใต้โซ่อุปทาน จะทำให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความได้เปรียบอย่างยั่งยืนเนื้อหาของหลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการของการจัดการตลอดโซ่อุปทาน ตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าการจัดการช่องทางจัดจำหน่ายต่างๆ การจัดการสินค้าคงคลังและระบบคลังสินค้า การจัดการระบบคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง และการจัดการโซ่อุปทานที่ส่งเสริมความยั่งยืน ตลอดจนการบริหารโครงการและพัฒนากระบวนการธุรกิจ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการบริหารจัดการธุรกิจ e-Business ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เหมาะสมกับขนาดขององค์กร เหมาะสมกับการแข่งขัน เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเร่งรัด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวบรัดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงการบริหารจัดการ ยกระดับไปจนถึงการนำไปประยุกต์พัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน

โครงการ Fast Mini MBA for Service Business Management

โครงการ Fast Mini MBA for Service Business Management

     ศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย หรือ Asia Market Expertise Center (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการตลาดในระดับภูมิภาคเอเชีย โดยมีภารกิจสำคัญ ประการหนึ่งคือ การให้ความร่วมมือด้านวิชาการและที่ปรึกษาให้กับภาคธุรกิจไทย Fast Mini MBA : Service Business Management เป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริการ(Service Business Management) แบบเร่งรัด 60 ชม. โดยนักธุรกิจมากประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ถึง12 ท่านร่วมพัฒนาหลักสูตร ใน 13 หัวข้อ

ราคาหลักสูตร 40,000 บาทต่อท่าน
ลดเหลือ 38,000 บาท

อบรมเฉพาะวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. รวม 10 วัน (60 ชั่วโมง)

เริ่มวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 – วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

QR ใบสมัคร :

      วันนี้ธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพราะความต้องการของลูกค้ามีความสลับซับซ้อนมากขึ้น โดยมีผลจากการเปลี่ยนแปลปัจจัยแวดล้อมในระดับต่างๆ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนิทางและการรับข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดสินค้าต่างๆมากมาย เกิดความหลากหลาย แปลกใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจบริการ แต่หากเป็ นธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า การสร้างความแตกต่างของสินค้าเชิงกายภาพกลับถูกเลียนแบบได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มด้วยการเพิ่มการบริการในสินค้า คือทางออก ศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดหลักสูตร Fast Mini MBA : Service Business Management ขึ้น เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจการบริการขึ้น โดยมีเนื้อหาที่จะทำให้ธุรกิจบริการเองมีความเข้าใจธุรกิจของตนเองได้ดียิ่งขึ้น และธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าสามารถแนวคิดการจัดการธุรกิจบริการมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองFast Mini MBA : Service Business Management เป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริการ(Service Business Management) แบบเร่งรัด 60 ชม. โดยนักธุรกิจมากประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ถึง12 ท่านร่วมพัฒนาหลักสูตร ใน 13 หัวข้อ

โครงการ Fast Mini MBA : Strategic Digital Marketing (SDM)

โครงการ Fast Mini MBA : Strategic Digital Marketing (SDM)

     การตลาดดิจิทัล เป็นสาขาการตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีความสำคัญมากขึ้นจนกลายเป็นเครื่องมือ หลักในการรักษารวมถึงขยายการเติบโตธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเพราะมีผู้คนใช้เวลาออนไลน์มากขึ้น จำนวนผู้ใช้ออนไลน์เยอะจนกลายเป็นช่องทางหลักในการหาซื้อสินค้า/บริการ เครื่องมือการตลาดที่มีหลากหลายจนเลือกไม่ถูก รวมถึงการเข้าถึงได้ง่ายด้วยต้นทุนไม่สูง เปิดโอกาสให้ใครๆก็สามารถใช้เป็นอาวุธหลักในการเข้าถึงลูกค้า ได้มากขึ้น เพิ่มยอดขาย และสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง

ราคาหลักสูตร 38,000 บาทต่อท่าน
อบรมทุกวันเสาร์ ยกเว้นบางสัปดาห์ที่เป็นช่วงวันหยุดยาว เวลา 09.00-16.30 น. รวม 10 วัน (60 ชั่วโมง)

เริ่มวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 – วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

QR ใบสมัคร :

แต่โอกาสก็มาพร้อมกับความท้าทายในการใช้การตลาดดิจิทัลให้ได้ประสิทธิภาพและคุ้มค่าการลงทุน ไม่ว่าจะเป็น…

  • เริ่มต้นการตลาดดิจิทัลอย่างไรดี ?
  • แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ดีที่สุดสำหรับแบรนด์เราคืออะไร ?
  • สร้างคอนเทนท์โซเชียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ?
  • วัดผลความสำเร็จของแคมเปญการตลาดดิจิทัลอย่างไรถึงถูกต้อง ?
  • อะไรคือกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของเรา ?

      นี่เป็นแรงผลักดันให้ ศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกแบบ                           หลักสูตร Fast Mini MBA : Strategic Digital Marketing เพื่อยกระดับ ความสามารถผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ บุคลากรด้านการตลาด ให้ปรับกลยุทธ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ  การตลาดของธุรกิจทุกประเภท ด้วยหลักสูตรที่ออกแบบให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจจุดแข็ง/จุดอ่อนของเครื่องมือ  การตลาดออนไลน์ทุกประเภท นำไปสู่การวางกลยุทธ์การตลาดให้ทรงประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวให้อยู่รอด  ได้และสร้างการเติบโตได้ในทุกสถานการณ์ ด้วยเนื้อหามากกว่า 40 หัวข้อ ทั้งภาคทฤษฎี กรอบการวิเคราะห์ กรณีศึกษารวมถึงฝึกปฏิบัติการ กว่า 60 ชั่วโมง โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในแต่ละสาขารวม 8 ท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม