Fast Mini MBA In Marketing for Non Marketer – Course Detail

             ศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดเปิดสอน Fast Mini MBA in Marketing for Non Marketer เพื่อช่วยเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้จัดการทุกแผนก และหัวหน้างานทุกระดับ ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการตลาด และที่ไม่ใช่นักการตลาด แต่ต้องการพัฒนาความรู้ด้านการตลาดของตนเอง เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้มีศักยภาพมายยิ่งขึ้น ด้วยหลักสูตรด้านการตลาดแบบเร่งรัด 60 ชม.โดยนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ 16 คน ที่พร้อมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงแบบหมดเปลือก 

ค่าอบรม 38,000 บาท

เริ่มวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน – วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2567

 เวลา 09.00-16.00 น. รวม 10 วัน (60 ชั่วโมง)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Fast Mini MBA in Marketing for Non Marketer (Certificate Program)

หลักสูตร Fast Mini MBA in Marketing for Non Marketer นี้ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ความรู้ทางการตลาดอย่างรอบด้านทันสมัยแตกต่างจากเดิม เพื่อให้เหมาะสมกับยุค New Normal และ Next Normal โดยหลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อผู้ที่ต้องการเข้ามาทำงานด้านการตลาด ที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือมีความรู้ด้านการตลาดไม่มากนัก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวบรัดและรวดเร็ว สามารถนำไปใช้ได้อย่างทันท่วงที

จุดเด่นของหลักสูตร Fast Mini MBA in Marketing for Non Marketer

Marketing for Non Marketer

หลักสูตรนี้รวบรวมวิทยากรทั้งที่เป็นนักการตลาด นักวางแผนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ นักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ถึง 16 คน ที่พร้อมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงแบบหมดเปลือก

20 Courses 16 Instructor

20 วิชา โดย 16 ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจากภาคธุรกิจที่เข้าใจการบริหารอย่างแท้จริง

Certificate Program

รับวุฒิบัตร Fast Mini MBA in Marketing for Non Marketer จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือ
 • เป็นผู้บริหารระดับต้นหรือเทียบเท่า หรือ กำลังได้รับการเลื่อนขั้นเป็นผู้บริหารระดับต้น หรือ
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือ
 • เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม

กำหนดการอบรม หลักสูตร Fast Mini MBA

 • ระยะเวลาหลักสูตร 10 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง) รวม 60 ชั่วโมง
 • อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เกณฑ์การมอบวุฒิบัตร

 • ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรจะต้องเข้าอบรมไม่น้อย 80% ของระยะเวลาการอบรมทั้งหมด

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • เข้าใจถึงภาพรวมการดำเนินธุรกิจ และสามารถนำความรู้เเละทักษะต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างแท้จริง ทั้งการบริหารทีมงานและบริหารงาน
 • เปิดมุมมองเเละแนวความคิดใหม่ ๆ ที่หลากหลาย รวมทั้งเห็นแนวทางในบริหารทีมงานและบริหารงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้องค์กรก้าวต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง
 • เพิ่มทักษะความสามารถในการบริหาร เพื่อก้าวสู่การเป็นส่วนสำคัญในองค์กร
 • รู้จักเพื่อนใหม่และวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจ ที่จะสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น รวมทั้งช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจหรือบริหารงาน

วิธีการสมัคร

1. ช่องทางการสมัคร

2. การชำระค่าธรรมเนียมอบรม

 • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย

  ชื่อบัญชี : ศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย โดยนายไพฑูรย์ เจตธำรงชัย

  เลขที่บัญชี : 694-2-07127-0

3. กรณีโอนเงิน สามารถส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทาง ดังนี้

“ค่าอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม