FAST Mini MBA for Service Business Management – Instructor

โครงการ Fast Mini MBA for Service Business Management

     ศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย หรือ Asia Market Expertise Center (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการตลาดในระดับภูมิภาคเอเชีย โดยมีภารกิจสำคัญ ประการหนึ่งคือ การให้ความร่วมมือด้านวิชาการและที่ปรึกษาให้กับภาคธุรกิจไทย Fast Mini MBA : Service Business Management เป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริการ(Service Business Management) แบบเร่งรัด 60 ชม. โดยนักธุรกิจมากประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ถึง12 ท่านร่วมพัฒนาหลักสูตร ใน 13 หัวข้อ

ราคาหลักสูตร 40,000 บาทต่อท่าน
ลดเหลือ 38,000 บาท
อบรมเฉพาะวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. รวม 10 วัน (60 ชั่วโมง)

เริ่มวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 – วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

QR ใบสมัคร :

วิทยากร Fast Mini MBA for Service Business Management

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม