FAST Mini MBA for Service Business Management Detail

หลักสูตร FAST Mini MBA for Service Business Management

โครงการ Fast Mini MBA for Service Business Management

     ศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย หรือ Asia Market Expertise Center (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการตลาดในระดับภูมิภาคเอเชีย โดยมีภารกิจสำคัญ ประการหนึ่งคือ การให้ความร่วมมือด้านวิชาการและที่ปรึกษาให้กับภาคธุรกิจไทย Fast Mini MBA : Service Business Management เป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริการ(Service Business Management) แบบเร่งรัด 60 ชม. โดยนักธุรกิจมากประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ถึง12 ท่านร่วมพัฒนาหลักสูตร ใน 13 หัวข้อ

ราคาหลักสูตร 40,000 บาทต่อท่าน
ลดเหลือ 38,000 บาท
อบรมเฉพาะวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. รวม 10 วัน (60 ชั่วโมง)

เริ่มวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 – วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

QR ใบสมัคร :

  1. Fundamentals of Service Business      6 ชั่วโมง

ทำความเข้าใจ Service Goods, Service B2B, Service B2C, Service B2G, Service as a Product, Service as a Part Product หลักการพื้นฐานและแนวทางในการสร้าง “ธุรกิจบริการ” ที่หลากหลาย

  1. Service Design      6 ชั่วโมง

ออกแบบ “บริการ” เริ่มต้นแบบไหน อย่างไร

  1. Customer Perspective & Customer Journey      6 ชั่วโมง

เข้าใจมุมมอง พฤติกรรม และ Journey ของลูกค้า ทุกๆ Touchpoint ตั้งแต่ก่อนซื้อไปถึงบริการหลังการขาย

  1. Service Marketing      6 ชั่วโมง

หลักการ 7Ps เพียงพอหรือยัง กลยุทธ์ไหนปัง กลยุทธ์ไหนดี มัดใจลูกค้ายุคนี้ได้อย่างอยู่หมัด

  1. Service Operation (Delivering Service)      6 ชั่วโมง

กระบวนการปฏิบัติงานของทุกส่วนงาน ทั้งคน ระบบ เทคโนโลยี และ tools ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการ

  1. Physical Evidence      3 ชั่วโมง

สร้างสภาพแวดล้อมของการให้บริการ ที่สอดคล้องกับธุรกิจและพฤติกรรมของลูกค้า

   1. Price of Services      3 ชั่วโมง

  ศึกษาวิธีการกำหนดราคาของสินค้า เมื่อมีการเสริมบริการเข้าไป หรือบริการขององค์กรว่าควรตั้งราคาอย่างไรให้ใช่

  และโดน ขายได้ และมีกำไร

   1. People in Service      3 ชั่วโมง

  เจาะลึกทุกจุดในธุรกิจที่มีพนักงานมาเกี่ยวข้อง จะคัดเลือกคนที่มีทักษะแบบไหน ผ่านประสบการณ์อะไร มาให้

  เหมาะกับงาน จะเทรนนิ่งพวกเขาแบบไหน จะวางระบบงานอย่างไรให้พวกเขาทำงานได้อย่างสอดประสานและลง

  ตัวในการให้บริการแก่ลูกค้า

  1. Customer Experience & Service Excellence      6 ชั่วโมง

ในโลกที่ลูกค้าคือผู้มีอิทธิพลสำคัญ การสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า คือ เครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจบริการ

เปิดโลกแห่งความรู้และความเข้าใจในศิลปะของการสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าผ่านการให้บริการที่สุด

ยอด

  1. Promotion of Services      6 ชั่วโมง

ทำโปรโมชันอย่างไร ให้สร้างสรรค์ โดดเด่น แปลกใหม่ ไม่เหมือนใครในตลาดธุรกิจบริการ แบบไม่ต้องเปลืองตัวลง

สนามรบตัดราคากับใครๆ

  1. Sales Promotion      3 ชั่วโมง

รู้จักพลังของการขายที่มีเอกลักษณ์ ทำอย่างไรจะสร้างความต่าง เพิ่มยอดการใช้บริการ และสร้างรายได้ให้ธุรกิจใน

ระยะยาว โดยเฉพาะกับกลุ่มลูกค้า High Life Time Value

  1. Customer Relationship Management      3 ชั่วโมง

มัดใจลูกค้ายุคดิจิทัลอย่างไรให้อยู่หมัด เรียนรู้กลยุทธ์ CRM ที่ประสบความสำเร็จ เข้าใจ Service Level

Agreement และการบริหาร CRM กับ Customer Journey

13. Crisis Management      3 ชั่วโมง

เมื่อความเสี่ยงเกิดได้ทุกที่ทุกเวลา จะบริหารความเสี่ยงอย่างไรในธุรกิจบริการ ระดับความเสี่ยงน้อยไปถึงมาก แต่ละ

ระดับจะจัดการอย่างไร เพื่อปิดความเสี่ยงก่อนลุกลาม

FAST Mini MBA for Service Business Management (Certificate Program)

หลักสูตร FAST Mini MBA for Service Business Management เป็นหลักสูตรพัฒนาด้านการจัดการการตลาดธุรกิจบริการระยะสั้น ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) เป็นโครงการอบรมสำหรับผู้บริหารองค์กร นักการตลาด เจ้าของธุรกิจ หรือผู้สนใจประกอบธุรกิจ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจการบริการขึ้น โดยมีเนื้อหาที่จะทำให้ธุรกิจบริการเองมีความเข้าใจธุรกิจของตนเองได้ดียิ่งขึ้น และธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าสามารถแนวคิดการจัดการธุรกิจบริการมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง

จุดเด่นของหลักสูตร FAST Mini MBA for Service Business Management

หลักสูตรที่ช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจ ที่จะพัฒนาธุรกิจขององค์กรด้วยแนวคิดการจัดการธุรกิจบริการ ผ่านผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเสียงจริงที่มีประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆเพื่อนำไปสร้างความแตกต่าง ก่อให้เกิดความได้เปรียบและการสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มด้วยการเพิ่มการบริการในสินค้า

13 Courses 12 Instructor

13 หัวข้อ โดย 12 ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจากภาคธุรกิจที่เข้าใจการบริหารและธุรกิจบริการอย่างแท้จริง

Certificate Program

รับวุฒิบัตร Fast Mini MBA จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือ
 • เป็นผู้บริหารระดับต้นหรือเทียบเท่า หรือ กำลังได้รับการเลื่อนขั้นเป็นผู้บริหารระดับต้น หรือ
 • เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม หรือ
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ

กำหนดการอบรมหลักสูตร FAST Mini MBA for Service Business Management

 • อบรมเฉพาะวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. รวม 10 วัน (60 ชั่วโมง)
 • เริ่มวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 – วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เกณฑ์การมอบวุฒิบัตร

ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการอบรมทั้งหมด

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านธุรกิจบริการและการตลาด แนวทางในการปฏิบัติที่ดี ตามยุคสมัยและตระหนักถึงความสำคัญของการตลาดและบริการที่ดีเลิศ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจเข้าใจบทบาทหน้าที่ตนเอง องค์กร ภาพลักษณ์ของการตลาดและบริการที่เป็นเลิศ
 3. ได้เรียนรู้กระบวนการวางแผนและการออกแบบบริการที่สอดคล้องกับตวามต้องการและความคาดหวังของลูกค้า และได้เรียนรู้ปรสบการณ์ที่ดีจากวิทยากร

วิธีการสมัคร

1. ช่องทางการสมัคร

2. การชำระค่าธรรมเนียมอบรม

 • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย

  ชื่อบัญชี : ศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย โดยนายไพฑูรย์ เจตธำรงชัย

  เลขที่บัญชี : 694-2-07127-0

3. กรณีโอนเงิน สามารถส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทาง ดังนี้

“ค่าอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม