FAST Mini MBA : for Service Business Management

หลักสูตร FAST Mini MBA for Service Business Management

โครงการ Fast Mini MBA for Service Business Management

     ศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย หรือ Asia Market Expertise Center (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการตลาดในระดับภูมิภาคเอเชีย โดยมีภารกิจสำคัญ ประการหนึ่งคือ การให้ความร่วมมือด้านวิชาการและที่ปรึกษาให้กับภาคธุรกิจไทย Fast Mini MBA : Service Business Management เป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริการ(Service Business Management) แบบเร่งรัด 60 ชม. โดยนักธุรกิจมากประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ถึง12 ท่านร่วมพัฒนาหลักสูตร ใน 13 หัวข้อ

ราคาหลักสูตร 40,000 บาทต่อท่าน
ลดเหลือ 38,000 บาท
อบรมเฉพาะวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. รวม 10 วัน (60 ชั่วโมง)

เริ่มวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 – วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

QR ใบสมัคร :

      วันนี้ธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพราะความต้องการของลูกค้ามีความสลับซับซ้อนมากขึ้น โดยมีผลจากการเปลี่ยนแปลปัจจัยแวดล้อมในระดับต่างๆ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนิทางและการรับข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดสินค้าต่างๆมากมาย เกิดความหลากหลาย แปลกใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจบริการ แต่หากเป็ นธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า การสร้างความแตกต่างของสินค้าเชิงกายภาพกลับถูกเลียนแบบได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มด้วยการเพิ่มการบริการในสินค้า คือทางออก ศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดหลักสูตร Fast Mini MBA : Service Business Management ขึ้น เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจการบริการขึ้น โดยมีเนื้อหาที่จะทำให้ธุรกิจบริการเองมีความเข้าใจธุรกิจของตนเองได้ดียิ่งขึ้น และธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าสามารถแนวคิดการจัดการธุรกิจบริการมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองFast Mini MBA : Service Business Management เป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริการ(Service Business Management) แบบเร่งรัด 60 ชม. โดยนักธุรกิจมากประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ถึง12 ท่านร่วมพัฒนาหลักสูตร ใน 13 หัวข้อ

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

1) ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบการตลาดหรือการขาย หรือการให้บริการ องค์กรธุรกิจบริการ ที่ต้องการเพิ่มพูน

ความรู้และทักษะที่ถูกต้องให้บุคลากรขององค์กร

2) ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบการตลาดหรือการขาย องค์กรธุรกิจที่ผลิตและหรือจัดจำหน่ายสินค้าที่ต้องการสร้าง

ความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าด้วยแนวคิดแบบธุรกิจบริการ

รูปแบบและระยะเวลาในการอบรม

หลักสูตร Fast Mini MBA : Service Business Management เน้นการให้ความรู้และพัฒนาทักษะกับผู้เข้า อบรม ประกอบด้วยการบรรยายทฤษฎี แนวทางปฏิบัติที่ทันสมัย การทำ Workshop ระดมสมอง วิเคราะห์ปัญหา อภิปราย และการยกตัวอย่างประกอบจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง

อบรมเฉพาะวันเสาร์ เริ่มวันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 – วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 09.00-16.00 น. รวม 10 วัน (รวม 60 ชั่วโมง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม