FAST Mini MBA : for Service Business Management #2

โครงการ Fast Mini MBA for Service Business Management #2

โครงการ Fast Mini MBA for Service Business Management #2

     ศูนย์เชี่ยวชาญตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย หรือ Asia Market Expertise Center (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการตลาดในระดับภูมิภาคเอเชีย โดยมีภารกิจสำคัญประการหนึ่งคือ การให้ความร่วมมือด้านวิชาการและที่ปรึกษาให้กับภาคธุรกิจไทย  

ค่าอบรม 38,000 บาท

เริ่มวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 – วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2567

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

QR ใบสมัคร :

     วันนี้ธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพราะความต้องการของลูกค้ามีความสลับซับซ้อนมากขึ้น โดยมีผลจากการเปลี่ยนแปลปัจจัยแวดล้อมในระดับต่างๆ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินงานและการรับข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดสินค้าต่างๆมากมาย เกิดความหลากหลาย แปลกใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจบริการ แต่หากเป็นธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า การสร้างความแตกต่างของสินค้าเชิงกายภาพกลับถูกเลียนแบบได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มด้วยการเพิ่มการบริการในสินค้า คือทางออก ศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดหลักสูตร Fast Mini MBA : Service Business Management ขึ้น เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจการบริการขึ้น โดยมีเนื้อหาที่จะทำให้ธุรกิจบริการเองมีความเข้าใจธุรกิจของตนเองได้ดียิ่งขึ้น และธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าสามารถแนวคิดการจัดการธุรกิจบริการมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง

เมื่อสินค้าขององค์กรถูกเลียนแบบได้ง่ายดาย การสร้างความแตกต่างด้วยการเพิ่มการบริการในสินค้า คือทางออกของการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและสร้างความแตกต่าง เรียนรู้การจัดการธุรกิจบริการ ด้วยหลักสูตร Fast Mini MBA : Service Business Management” 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

  • ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบการตลาดหรือการขาย หรือการให้บริการ องค์กรธุรกิจบริการ ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่ถูกต้องให้บุคลากรขององค์กร
  • ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบการตลาดหรือการขาย องค์กรธุรกิจที่ผลิตและหรือจัดจำหน่ายสินค้าที่ต้องการสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าด้วยแนวคิดแบบธุรกิจบริการ

รูปแบบและระยะเวลาในการอบรม

     หลักสูตร Fast Mini MBA : Service Business Management เน้นการให้ความรู้และพัฒนาทักษะกับผู้เข้าอบรม ประกอบด้วยการบรรยาย ทฤษฎีแนวทางปฏิบัติที่ทันสมัย การทำ Workshop ระดมสมอง วิเคราะห์ปัญหา อภิปราย และการยกตัวอย่างประกอบจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง

อบรมเฉพาะวันเสาร์ เริ่มวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2567 

เวลา 09.00-16.00 . รวม 10 วัน (รวม 60 ชั่วโมง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม