Fast Mini MBA รุ่นที่ 6 ช่วยธุรกิจไทยสู้กับยุค VUCA World Course Detail

     ศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเปิดสอน  Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA เพื่อช่วยธุรกิจไทยก้าวผ่านยุคหลังโควิด พร้อมสู้ต่อใน โลกยุค VUCA World ด้วยหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจแบบเร่งรัด 60 ชม.โดยนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ กว่า 20 คน

ราคาหลักสูตรปกติ 40,000 บาท ต่อท่าน

ลดเหลือ 38,000 บาท

    เฉพาะ วันเสาร์ ตั้งแต่ 9 มี.ค. – 8 มิ.ย. 2567

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

QR Code แบบฟอร์มสมัคร

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA รุ่นที่ 6

     หลักสูตร Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA นี้ จัดเป็นรุ่นที่ 6 โดย 5 รุ่นที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างดี นับตั้งแต่ในช่วง Covid-19 ระบาด จนมาถึงช่วงภายหลังการระบาดที่เป็นยุค New Normal ที่หลายคนเริ่มปรับตัวโดยมีการนำแนวความคิดใหม่ๆ และวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ๆ เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันและในวิถีการทำงานใหม่ เพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และไม่แน่นอนของโลกสมัยใหม่ ทั้งนี้หลักสูตร Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA มีการเพิ่มความเข้มข้นให้เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นด้านการบริหารจัดการอย่างรอบด้าน มีความทันสมัยแตกต่างจากเดิม เพื่อให้เหมาะสมกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน ของยุค VUCA World โดยหลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารระดับต้นหรือระดับกลางทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือมีความรู้ด้านการบริหารไม่มากนัก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวบรัดและรวดเร็ว สามารถนำไปใช้ได้อย่างทันท่วงที และเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นกับองค์กร

จุดเด่นของหลักสูตร Fast Mini MBA

New for VUCA

หลักสูตรพัฒนาด้านการบริหารธุรกิจระยะสั้น ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับฝึกผู้บริหารมือใหม่ในยุค VUCA World โดยเฉพาะ

20 Courses 20 Instructor

20 วิชา โดย 20 ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจากภาคธุรกิจที่เข้าใจการบริหารอย่างแท้จริง

Certificate Program

รับวุฒิบัตร Fast Mini MBA จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือ
 • เป็นผู้บริหารระดับต้นหรือเทียบเท่า หรือ กำลังได้รับการเลื่อนขั้นเป็นผู้บริหารระดับต้น หรือ
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือ
 • เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม

กำหนดการอบรม หลักสูตร Fast Mini MBA

 • ระยะเวลาหลักสูตร 10 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง) รวม 60 ชั่วโมง
 • เฉพาะ วันเสาร์ ตั้งแต่ 9 มี.ค. – 8 มิ.ย. 2567
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เกณฑ์การมอบวุฒิบัตร

 • ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรจะต้องเข้าอบรมไม่น้อย 80% ของระยะเวลาการอบรมทั้งหมด

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • เข้าใจถึงภาพรวมการดำเนินธุรกิจ และสามารถนำความรู้เเละทักษะต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างแท้จริง ทั้งการบริหารทีมงานและบริหารงาน
 • เปิดมุมมองเเละแนวความคิดใหม่ ๆ ที่หลากหลาย รวมทั้งเห็นแนวทางในบริหารทีมงานและบริหารงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้องค์กรก้าวต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง
 • เพิ่มทักษะความสามารถในการบริหาร เพื่อก้าวสู่การเป็นส่วนสำคัญในองค์กร
 • รู้จักเพื่อนใหม่และวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจ ที่จะสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น รวมทั้งช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจหรือบริหารงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือ
 • เป็นผู้บริหารระดับต้นหรือเทียบเท่า หรือ กำลังได้รับการเลื่อนขั้นเป็นผู้บริหารระดับต้น หรือ
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือ
 • เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม

วิธีการสมัคร

1. ช่องทางการสมัคร

2. การชำระค่าธรรมเนียมอบรม

 • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย   

  ชื่อบัญชี : ศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย โดยนายไพฑูรย์ เจตธำรงชัย

  เลขที่บัญชี : 694-2-07127-0

3. กรณีโอนเงิน สามารถส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทาง ดังนี้

“ค่าอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม