fbpx

ASIA MARKET
EXPERTISE CENTER

Kasetsart University

Check Our Events
About AMEC

About AMEC

ศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการตลาดในระดับภูมิภาค

Fast Mini MBA

Fast Mini MBA

หลักสูตรเร่งรัดด้านการบริหารธุรกิจ สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหารมือใหม่

News & Activities

News & Activities

ข่าวสารกิจกรรมของศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย

Articles