Home

AMEC
hero-amec-scaled
ASIA MARKET
EXPERTISE CENTER
Kasetsart University

About AMEC

ศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการตลาดในระดับภูมิภาค

Fast Mini MBA

หลักสูตรเร่งรัดด้านการบริหารธุรกิจ สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหารมือใหม่

News & Activities

ข่าวสารกิจกรรมของศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย

Articles

NOT FOUND