Home

AMEC
hero-amec-scaled
ASIA MARKET
EXPERTISE CENTER
Kasetsart University

About AMEC

ศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการตลาดในระดับภูมิภาค

Fast Mini MBA

หลักสูตรเร่งรัดด้านการบริหารธุรกิจ สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหารมือใหม่

News & Activities

ข่าวสารกิจกรรมของศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย

Articles

10 ทักษะที่ นักบริหารยุคใหม่ ต้องมี

ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง นักบริหารหรือคนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นนักบริหาร และนี่คือ 10 ทักษะที่นักบริหารยุคใหม่ต้องมี

amec

มกราคม 15, 2023

ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย ตั้งศูนย์เรียนรู้รับมือรวมอาเซียน

ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นผู้อำนวยการ AMEC ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

amec

ธันวาคม 4, 2022

“ทักษะ (Skills)” และ “ของ” ที่มันต้องมีไว้พิชิตนายจ้าง

หมดยุคที่องค์กรธุรกิจต่าง ๆ จะพิจารณาคัดเลือกคนด้วยการพิจารณาเพียงวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงานในใบสมัคร หรือ Resume เท่านั้น

amec

ธันวาคม 4, 2022