Fast Mini MBA In Marketing for Non Marketer

หลักสูตร Fast Mini MBA In Marketing for Non Marketer

             ศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดเปิดสอน Fast Mini MBA in Marketing for Non Marketer เพื่อช่วยเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้จัดการทุกแผนก และหัวหน้างานทุกระดับ ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการตลาด และที่ไม่ใช่นักการตลาด แต่ต้องการพัฒนาความรู้ด้านการตลาดของตนเอง เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้มีศักยภาพมายยิ่งขึ้น ด้วยหลักสูตรด้านการตลาดแบบเร่งรัด 60 ชม.โดยนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ 16 คน ที่พร้อมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงแบบหมดเปลือก 

ค่าอบรม 40,000 บาท

เริ่มวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน – วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2567

 เวลา 09.00-16.00 น. รวม 10 วัน (60 ชั่วโมง)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

mba+marketing

     การประสบความสำเร็จทางธุรกิจย่อมเป็นเป้าหมายสำคัญของกิจการ การที่จะไปถึงเป้าหมายให้ได้นั้น ย่อมต้องมีองค์ประกอบมากมาย ทั้งการวางแผนงาน การขาย และการตลาด ผู้บริหาร (รุ่นใหม่) จำเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานความเข้าใจองค์ประกอบต่างๆ นั้นเป็นอย่างดี การวางแผนงานและวางกลยุทธ์การตลาดเป็นศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้ และปรับปรุงตลอดเวลา การตลาดหลังโควิด การขยายตัวของตลาดดิจิทัล การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงหลังวิกฤตโควิด และสภาพเศรษฐกิจที่ยากลำบาก นักบริหารและนักการตลาดในยุคการแข่งขันนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผน การวิเคราะห์การดำเนินงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการตลาดได้เป็นอย่างดี การอบรมในหลักสูตรนี้จะช่วยให้นักบริหารและผู้ที่ต้องทำงานด้านการตลาดมีมุมมองใหม่ๆ และพัฒนาศักยภาพในการวางแผน และกำหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อเอาชนะการแข่งขันสภาพเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันนี้ ได้ 

mba+marketing

หลักสูตร Fast Mini MBA in Marketing for Non Marketer #2 (Certificate Program) ได้ถูกปรับปรุงและพัฒนาจากรุ่นแรก ให้เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ความรู้ทางการตลาดอย่างรอบด้านทันสมัยแตกต่างจากเดิม เพื่อให้เหมาะสมกับยุค New Normal และ Next Normal โดยหลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อผู้ที่ต้องการเข้ามาทำงานด้านการตลาดที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือมีความรู้ด้านการตลาดไม่มากนัก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวบรัดและ รวดเร็ว สามารถนำไปใช้ได้อย่างทันท่วงที

กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร 

1) ผู้บริหารที่ต้องรับผิดชอบด้านการตลาด แต่ไม่มีพื้นฐานด้านการตลาด 

2) ผู้บริหารที่ต้องทำงานร่วมกับฝ่ายการตลาดทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

3) เจ้าของธุรกิจ, ผู้บริหาร ผู้จัดการทุกแผนกและหัวหน้างานทุกระดับ ที่ไม่ใช่นักการตลาดและต้องการพัฒนา ความรู้ด้านการตลาดของตนเอง เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานให้มีศักยภาพมายยิ่งขึ้น

SP-M3

รูปแบบและระยะเวลาในการอบรม ใช้รูปแบบการอบรมโดยเน้นการให้ความรู้และพัฒนาทักษะกับผู้เข้าอบรม ประกอบด้วยการบรรยาย ทฤษฎี แนวทางปฏิบัติที่ทันสมัย การทำ Workshop ระดมสมอง วิเคราะห์ปัญหา อภิปราย และการยกตัวอย่างประกอบจาก กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง อบรมเฉพาะวันเสาร์เริ่มวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน – วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2567 เวลา 09.00-16.00 น. รวม 10 วัน (60 ชั่วโมง)

SP-M 1.1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม