Fast Mini MBA In Marketing for Non Marketer

mba+marketing

ราคาหลักสูตร 40,000 บาท

เหลือ 38,000 บาท

    วันเสาร์ 09.00 – 16.00 น.
เริ่ม 25 มี.ค. 2566 – 17 มิ.ย. 2566

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ม.เกษตรศาสตร์ เปิดหลักสูตร Fast Mini MBA In Marketing for Non Marketer

mba+marketing

หลักการและเหตุผล

        การประสบความสำเร็จทางธุรกิจย่อมเป็นเป้าหมายสำคัญของกิจการ การที่จะไปถึงเป้าหมายให้ได้นั้นย่อมต้องมีองค์ประกอบมากมาย ทั้งการวางแผนงาน การขาย และการตลาด ผู้บริหาร (รุ่นใหม่) จำเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานความเข้าใจองค์ประกอบต่างๆ นั้นเป็นอย่างดี การวางแผนงานและวางกลยุทธ์การตลาด เป็นศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้ และปรับปรุงตลอดเวลา การตลาดหลังโควิด การขยายตัวของตลาดดิจิทัล การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงหลังวิกฤตโควิด และสภาพเศรษฐกิจที่ยากลำบาก นักบริหารและนักการตลาดในยุคการแข่งขันนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผน การวิเคราะห์ การดำเนินงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการตลาดได้เป็นอย่างดี การอบรมในหลักสูตรนี้ จะช่วยให้นักบริหารและผู้ที่ต้องมาทำงานด้านการตลาดมีมุมมองใหม่ๆ และพัฒนาศักยภาพในการวางแผน และกำหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อเอาชนะการแข่งขันสภาพเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันนี้ ได้
        หลักสูตร Fast Mini MBA in Marketing for Non Marketer นี้ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ความรู้ทางการตลาดอย่างรอบด้านทันสมัยแตกต่างจากเดิม เพื่อให้เหมาะสมกับยุค New Normal และ Next Normal โดยหลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อผู้ที่ต้องการเข้ามาทำงานด้านการตลาด ที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือมีความรู้ด้านการตลาดไม่มากนัก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวบรัดและรวดเร็ว สามารถนำไปใช้ได้อย่างทันท่วงที
        หลักสูตรนี้รวบรวมวิทยากรทั้งที่เป็นนักการตลาด นักวางแผนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ นักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ถึง 17 คน ที่พร้อมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงแบบหมดเปลือก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อเป็นการกระตุ้น และการพัฒนาผู้ที่ต้องการเป็นนักการตลาดให้มีความพร้อมและมีความตื่นตัว
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบูรณาการประสบการณ์ความรู้จากวิทยากร และนำมาประยุกต์ใช้กับการวางแผนทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิผล
  3. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้รับการอบรมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป การเติบโตของเทคโนโลยี และความซับซ้อนของสภาพธุรกิจในปัจจุบัน
  4. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงการตลาด ด้วยการบูรณาการณ์องค์ความรู้ด้านการตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ์และการขายเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถมองทะลุและวางแผนงานด้านการตลาดเพื่อพิชิตเป้าขององค์กรได้

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

  • เจ้าของธุรกิจ
  • ผู้บริหาร
  • ผู้จัดการทุกแผนกและหัวหน้างานทุกระดับ
  • ผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ด้านการตลาดของตนเอง เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานให้มีศักยภาพมายยิ่งขึ้น

รูปแบบและระยะเวลาในการอบรม
      ใช้รูปแบบการอบรม โดยเน้นการให้ความรู้และพัฒนาทักษะกับผู้เข้าอบรม ประกอบด้วยการบรรยาย ทฤษฎี แนวทางปฏิบัติที่ทันสมัย การทำ Workshop ระดมสมอง วิเคราะห์ปัญหา อภิปราย และการยกตัวอย่างประกอบจาก
กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง

mba+marketing
mba+marketing
mba+marketing

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม