Fast Mini MBA : Supply Chain Management for e-Business (SCM for e-Business) Detail

หลักสูตร Fast Mini MBA Supply Chain Management for e-Business

โครงการ Fast Mini MBA : Supply Chain Management for e-Business

ศูนย์เชี่ยวชาญตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดหลักสูตร
Fast Mini MBA Supply Chain Management for e-Business (SCM for e-Business) เพื่อส่งเสริมและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ e-Business ประกอบด้วยเนื้อหาที่ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผน และจัดการการประสานโซ่อุปทาน ตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบ ผู้ผลิต ผู้จัดส่ง ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีกจนถึงมือผู้บริโภค แบบเร่งรัด 19 วิชา ภายใน 60 ชั่วโมง โดยนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ 16 ท่าน

ราคาหลักสูตร 40,000 บาทต่อท่าน

อบรมเฉพาะวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. รวม 10 วัน (60 ชั่วโมง)

เริ่มวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 – วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

QR ใบสมัคร :

Fast Mini MBA (Certificate Program)

Fast Mini MBA Supply Chain Management for e-Business หลักสูตรพัฒนาด้านการบริหารธุรกิจระยะสั้น ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) เป็นโครงการอบรมสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่จัดจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ e-Commerce บุคลากรขององค์กรที่ต้องการพัฒนาธุรกิจ e-Business บุคลากรในฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายแผน ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดจำหน่าย ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายไอทีขององค์กรธุรกิจ ที่จัดจำหน่ายสินค้าหรือกำลังพัฒนาระบบจัดจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ e-Commerce อิเล็กทรอนิกส์ได้จริง

จุดเด่นของหลักสูตร Fast Mini MBA

หลักสูตรเดียวที่จะทำให้องค์กรเข้าใจการทำธุรกิจ e-Commerce ทุกขั้นตอน

ตั้งแต่การออกแบบกระบวนการทำงานจากคลังสินค้าสู่การส่งมอบสินค้าที่ลูกค้าพึงพอใจ

19 Courses 16 Instructor

19 วิชา โดย 16 ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจากภาคธุรกิจที่เข้าใจการบริหารอย่างแท้จริง

Certificate Program

รับวุฒิบัตร Fast Mini MBA จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาใดก็ได้ หรือ
 • เป็นผู้ประกอบการ SMEs หรือ
 • เป็นผู้บริหารตั้งแต่หัวหน้างานขึ้นไป หรือ
 • มีประสบการณ์ทำงานมาไม่น้อยกว่า 3 ปีในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายแผน ฝ่ายการตลาดฝ่ายขาย ฝ่ายจัดจำหน่าย ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายขนส่ง หรือฝ่ายไอทีในองค์กร

กำหนดการอบรมหลักสูตร Fast Mini MBA Supply Chain Management for e-Business

 • ราคาหลักสูตร 40,000 บาทต่อท่าน
 • อบรมเฉพาะวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. รวม 10 วัน (60 ชั่วโมง)
 • เริ่มวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 – วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เกณฑ์การมอบวุฒิบัตร

ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการอบรมทั้งหมด

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • เข้าใจหลักการของการจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อนำไปใช้ในองค์กรอย่างเหมาะสม ตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าการจัดการช่องทางจัดจำหน่ายต่างๆ การจัดการสินค้าคงคลังและระบบคลังสินค้าการจัดการระบบคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง และการจัดการโซ่อุปทานที่ส่งเสริ มความยั่งยืน
 • เพิ่มทักษะการบริหารโครงการและพัฒนากระบวนการธุรกิจ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการบริหารจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เหมาะสมกับขนาดขององค์กรเหมาะสมกับการแข่งขัน เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
 • หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเร่งรัด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวบรัดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงการบริหารจัดการ ยกระดับไปจนถึงการนำไปประยุกต์พัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน
 • รู้จักเพื่อนใหม่และวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงซัพพลายเชน ที่จะสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น รวมทั้งช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจหรือการจัดการด้านซัพพลายเชน

วิธีการสมัคร

1. ช่องทางการสมัคร

2. การชำระค่าธรรมเนียมอบรม

 • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย

  ชื่อบัญชี : ศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย โดยนายไพฑูรย์ เจตธำรงชัย

  เลขที่บัญชี : 694-2-07127-0

3. กรณีโอนเงิน สามารถส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทาง ดังนี้

** ค่าใช้จ่ายในการอบรม สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม