Social Media เครื่องมือการตลาดยุค Digital ถ้าไม่มี ว้าวุ่นเลย!

Social Media เครื่องมือการตลาดยุค Digital
ถ้าไม่มี ว้าวุ่นเลย!

     การเกิดและเริ่มต้นใช้สื่อ Digital เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล และสร้างกลุ่มสังคม Online แม้จะมีมากว่า 20 ปี ตั้งแต่ยุค MSN และ Hi5 มาสู่ BB ของค่าย BlackBerry แล้วจึงเริ่มมี Platform ใหม่ ๆ ที่ใช้งานง่ายผ่าน Smartphone ที่มีติดมือผู้คนในสังคมแทบทุกคน เช่น WhatsApp และที่สร้างความตื่นตัวในสังคมอย่างมาก คือ การมาของ Facebook และ Twitter (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น X) ที่ได้เปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารในสังคมไปสู่รูปแบบสื่อสังคม Online หรือที่เรียกติดปากว่า Social Media

     Social Media เป็นทั้งรูปแบบและช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคคลถึงกลุ่มสังคมต่าง ๆ ของแต่ละคน ทั้งยังให้โอกาสที่เราจะสามารถเข้าถึงเนื้อหา ข้อมูล ข่าวสารของใครคนหนึ่ง ที่เราอาจจะรู้หรือไม่รู้จัก ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลคนละซีกโลกได้ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาศักยภาพของช่องทางสื่อสารมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ หรือโทรทัศน์ เหมือนในอดีต จนมีการรวบรวมจำนวนผู้ใช้ Social Media ที่มากถึง 4.8 พันล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของจำนวนประชากรโลกที่มีกว่า 8 พันล้านคนในปัจจุบัน

     จะด้วยจำนวนผู้ใช้ที่มากกว่าค่อนโลก หรือเพราะการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งานของผู้พัฒนา Social Media ค่ายต่าง ๆ แต่ล้วนมีส่วนผลักดันให้ Social Media ได้พัฒนาตัวเองให้เป็นเครื่องมือการตลาดที่มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเครื่องมือหรือสื่ออื่น ๆ ที่เคยมีมาในอดีต จนเป็นรากฐานสำคัญของการตลาดยุค Digital ที่องค์กรธุรกิจชั้นนำระดับโลก มีมูลค่าของ Brand มหาศาล หรือองค์กรไม่แสวงหากำไร สถาบันการศึกษา ร้านค้าในชุมชน ถึงมือใหม่หัดขาย หัดทำธุรกิจ ล้วนต้องใช้ Social Media เป็นเครื่องมือการตลาดของตนทั้งสิ้น

   ทั้งนี้ เพราะ Social Media เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้เป็นจำนวนมาก ให้พวกเขาได้รับรู้ รู้จัก Brand ใน Image เชิงบวกที่นักการตลาดต้องการได้โดยตรง และการใช้ Social Media อย่างมีกลยุทธ์ที่เหมาะสม จะสร้างความแตกต่างทางการตลาดจากคู่แข่ง สร้างผลลัพธ์ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ เช่น ยอดขาย กำไร หรือแม้แต่การสร้าง Brand Loyalty กับลูกค้า

เมื่อ Social Media เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่จะไม่มีไม่ได้อีกแล้วในวันนี้ เราจึงควรทำความรู้จักและเข้าใจในประโยชน์ทางการตลาดของ Social Media ในแบบ Social Media Marketing ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในแผนหรือกลยุทธ์ทางการตลาดของเรา

  1. การทำงานของ Social MediaMarketing

Social Media Marketing คือ รูปแบบการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยมี Social Media เป็นเครื่องมือหลักของการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยให้แผนหรือกลยุทธ์ทางการตลาดของเราสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับการบริหารและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าในทุก ๆ Touchpoint บน Customer Journey ของเรา

โดยหลักการทำงานของ Social Media Marketing คือ การพัฒนา Content หรือเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กับ Brand ในรูปแบบการทำงาน 2 แนวทาง คือ

Organic คือ การพัฒนา Content ที่เราไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับผู้ให้บริการ Social Media จึงมักมีวัตถุประสงค์ของการพัฒนา Content ลักษณะนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่าง Brand ของเรากับลูกค้า ด้วย Content ที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในแง่มุมต่าง ๆ ของลูกค้าเป็นหลัก

Paid คือ การพัฒนา Content ที่เราต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงผู้ใช้ Social Media กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการ โดยพิจารณาหรือเลือกจากข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และความสนใจที่มีความสัมพันธ์กับ Brand ของเรา เพื่อขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นจากผู้ใช้ Social Media และผลลัพธ์ทางการตลาดที่จะได้รับ คือ ยอดขายที่เพิ่มขึ้น

  1. เพิ่มการรับรู้ และรู้จัก Brand

เพราะมีผู้ใช้ Social Media ในบัจจุบันกว่า 4.8 พันล้านคน โดยเฉพาะในประเทศไทย ยังมีกว่า 53 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 73 จากจำนวนประชากรไทยกว่า 70 ล้านคน ดังนั้น ไม่ว่าเราจะต้องการค้นหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหม่จากอีกทวีปหนึ่ง หรือสร้างการรับรู้ Brand ของเรากับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในจังหวัดเล็ก ๆ … ล้วนทำได้ทั้งหมดด้วย Social Media Marketing

โดยมีสมการที่นักการตลาดเข้าใจเป็นอย่างดี คือ เมื่อกลุ่มเป้าหมายรับรู้ หรือรู้จัก Brand มากขึ้น ย่อมเพิ่มโอกาสในการขายได้มากขึ้นเช่นกัน

  1. คุ้มค่าการลงทุน

การออกแบบกลยุทธ์ Social Media Marketing ที่ผ่านการศึกษาและออกแบบแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบรอบด้าน จะสร้างผลตอบแทนการลงทุนด้านการตลาดผ่านสื่อ Social Media ได้อย่างคุ้มค่า เมื่อเทียบจากต้นทุนที่ต้องจ่ายออกไป จากการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการได้โดยตรงและเป็นจำนวนมาก

เพราะโดยทั่วไปของการใช้ Social Media เป็นเครื่องมือทางการตลาดของเรา จะไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น จนเมื่อเราจำเป็นหรือต้องการขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้น จากผู้ใช้ Social Media ด้วยการจ่ายค่าเข้าถึงผู้ใช้ Social Media กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการให้กับผู้บริการ หรือที่เรียกว่า Paid … แต่หากเรามีการออกแบบการพัฒนา Content ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง อาจจะขยายฐานลูกค้าออกไปได้เพิ่มขึ้นในแนวทางการทำงานแบบ Organic เช่นกัน

  1. เพิ่มประสิทธิภาพ SEO

SEO หรือ Search Engine Optimize คือ การทำให้ Website ที่เป็นช่องทางหลักในสื่อ Digital มีคุณสมบัติที่ Search Engine ต่าง ๆ เช่น Google หรือ Bing จะให้การยอมรับและติดอันดับที่ดีในหน้าการค้นหาของแต่ละค่าย โดยคุณสมบัติที่สำคัญของ Website ที่มี SEO คือ การมีผู้เข้าชม (Visitors) Website จำนวนมากและอย่างต่อเนื่อง … จากข้างต้น อาจจะไม่พบความเชื่อมโยงที่ Social Media จะเพิ่มประสิทธิภาพ SEO ให้กับ Website ได้อย่างไร?

การออกแบบและพัฒนากลยุทธ์ Social Media Marketing ไม่ได้หมายถึง การใช้ Social Media เป็นเครื่องมือดำเนินงานเพียงเครื่องมือเดียว แต่ต้องมี Website ของ Brand เป็นเสมือนคลังเก็บ Content ที่อยู่ภายใต้การบริหารและจัดการของเราอย่างเบ็ดเสร็จ แล้วให้ Social Media ทำหน้าที่ Marketing Arm ออกไปนำเสนอ Content ที่น่าสนใจแก่ลูกค้าของเราและกลุ่มเป้าหมายที่เราสนใจ เพื่อให้พวกเขาได้รับรู้และนำทางพวกเขา (Click Link) มายัง Website ของเรา ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญของการเพิ่ม Traffic เพิ่ม SEO แก่ Website ของเรานั่นเอง

  1. การบริการลูกค้า ดีขึ้น

เพราะ Social Media เป็นสื่อ Digital ประจำตัวและประจำวันของผู้คนเกือบทุกคนในสังคม นั่นย่อมหมายถึง ลูกค้าส่วนใหญ่ของเราใช้ Social Media ในชีวิตประจำวันด้วยเช่นกัน ดังนั้น การออกแบบกลยุทธ์สำหรับ Social Media Marketing จึงต้องไม่ลืมการให้บริการลูกค้าบน Social Media ทั้งการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ลูกค้าสนใจหรือต้องการ การให้คำแนะนำหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าที่รวดเร็ว

การบริการที่ดีขึ้นจะช่วยเพิ่ม Image เชิงบวกกับ Brand ของเราได้มากขึ้น แต่เหนือกว่านั้น คือ เราควรเรียนรู้ที่จะเก็บข้อมูลรูปแบบการตัดสินใจซื้อ การใช้ และปัญหาที่ลูกค้าพบ เพื่อปรับปรุงแผนและกลยุทธ์การตลาดของเราให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไปอีกด้วย

Social Media ในบทบาทของเครื่องมือการตลาดในยุค Digital อาจจะก่อให้เกิดความว้าวุ่นกับนักการตลาดยุค Analog และ Digital ยุคแรก ๆ อย่างมาก แต่ยังนับว่าคุ้มค่ามากที่จะเรียนรู้และเริ่มใช้มัน ให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในโลก Social Media ทั้งจากการทดลองเรียนรู้การใช้งานด้วยตนเอง (On the Job Training) หรือผ่านคำแนะนำจากประสบการณ์จริงของนักการตลาดยุค Digital มากมายในหลักสูตร Fast Mini MBA : Strategic Digital Marketing 

สุดท้ายนี้ ขอทุกท่านจงสนุกกับการ Post!