“ทักษะ (Skills)” และ “ของ” ที่มันต้องมีไว้พิชิตนายจ้าง

หมดยุคที่องค์กรธุรกิจต่าง ๆ จะพิจารณาคัดเลือกคนด้วยการพิจารณาเพียงวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงานในใบสมัคร หรือ Resume เท่านั้น

amec

ธันวาคม 4, 2022

ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย ตั้งศูนย์เรียนรู้รับมือรวมอาเซียน

ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นผู้อำนวยการ AMEC ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

amec

ธันวาคม 4, 2022
1 2