ผู้รู้เรื่องห่วงโซ่อุปทาน… มีคำตอบ

“งานจัดซื้อ”เป็นงานที่ผู้บริหารและผู้ประกอบการจำ นวนมากอาจจะเห็นว่าเป็น

งานที่ค่อนข้างง่าย ไม่ซับซ้อน เพราะมีหน้าที่แค่ประสานงานกับ Suppliers สั่ง

ซื้อ และรอรับสินค้ามาส่งตามกำ หนด แต่คงไม่ใช่มุมมองของผู้บริหารที่มีความ

เข้าใจกับการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) เพราะใน

ความเห็นของ ดร.วศ.สิริพงศ์ จึงถาวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้าน LEAN หรือที่รู้จัก

กันดีในนามอาจารย์เอส ของหลักสูตร Fast Mini MBA : Supply Chain

Management for e-Business ม.เกษตรศาสตร์ให้คำ ตอบเกี่ยวกับบทบาท

และความสำ คัญของงานจัดซื้อ ดังนี้

-ควบคุมต้นทุนการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยลดต้นทุนโดยการ

เจรจาให้ได้ราคาที่ดีที่สุดและค้นหาผู้จำ หน่ายที่มีเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดสำ หรับ

องค์กร ซึ่งจะช่วยให้องค์กรมีกำ ไรที่ดีขึ้นและแข่งขันได้มากขึ้นในตลาด

-รักษาคุณภาพสินค้าหรือบริการช่วยให้คัดเลือกและประเมินผู้จำ หน่ายได้

อย่างเหมาะสม เพื่อให้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ลูกค้า

ต้องการ-การจัดการความเสี่ยงช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการขาดสินค้าหรือ

บริการที่จำ เป็น และช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ

ตลาดได้อย่างรวดเร็ว

-สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จำ หน่ายช่วยในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์

ระยะยาวกับผู้จำ หน่ายที่เชื่อถือได้ ซึ่งสามารถนำ ไปสู่เงื่อนไขที่ดีกว่า การส่งมอบ

ที่รวดเร็วขึ้น และการเข้าถึงนวัตกรรมและสินค้าใหม่ๆ

-การรับรองการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานช่วยให้แน่ใจว่าการจัดการ

เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น

การปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม มาตรฐานคุณภาพ เป็นต้น

-การจัดการสินค้าคงคลังการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพช่วยในการจัดการสินค้า

คงคลังมีประสิทธิภาพ มีสินค้าเพียงพอตามความต้องการ แต่ไม่มากเกินไปจน

เกิดค่าใช้จ่ายสูงจากการจัดเก็บ

-สนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่จำ เป็นในการตัดสิน

ใจทางธุรกิจ เช่น การเลือกเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

งานจัดซื้อมีบทบาทสำ คัญต่อการรักษาความยั่งยืน และการเติบโตของ

องค์กรโดยช่วยให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ด้วยการมีต้นทุนที่ต่ำ คุณภาพที่สูง

และความสามารถในการตอบสนองต่อตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ข้างต้นเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในห่วงโซ่อุปทานในยุค e-Business แต่หากผู้บริหารและผู้ประกอบ

ต้องการรู้ให้ลึก รู้ให้รอบตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ เรื่องบริหารและจัดการห่วงโซ่

อุปทาน (Supply Chain Management) จากอาจารย์เอสดร.วศ.สิริพงศ์ จึง

ถาวรรณ ผู้จัดการ

     หลักสูตร Fast Mini MBA : Supply Chain Management for e

Business และผู้เชี่ยวชาญอีก 15 ท่าน ใน 19 หัวข้อการเรียนรู้เรื่อง Supply Chain

Management ได้ในหลักสูตร Fast Mini MBA : Supply Chain Management for e-Business ซึ่งเป็นหลักสูตรอบมรมระยะสั้นของ ม.เกษตรศาสตร์


คลิกเพื่อดูรายละเอียดที่ : https://www.fastminimba.com/fast-mini-mbasupply-chain-management-for-e-business

คลิกเพื่อสมัครที่ : https://forms.gle/JaviYV9YHUYNbG6o8

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Line : @fastminimba

โทรศัพท์ 081-924-4473 และ 081-778-4070