“ทักษะ (Skills)” และ “ของ” ที่มันต้องมีไว้พิชิตนายจ้าง

ทักษะ

หมดยุคที่องค์กรธุรกิจต่าง ๆ จะพิจารณาคัดเลือกคนด้วยการพิจารณาเพียงวุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์การทำงานในใบสมัคร หรือ Resume เท่านั้น แต่องค์กรธุรกิจกำลังต้องการความมั่นใจมากขึ้นว่าผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกมานั้น คือ ตัวจริง ที่จะสามารถทำงานในตำแหน่งงานให้สำเร็จได้จริง …

แล้วการจะเป็น “ตัวจริง” ที่น่าสนใจของตลาดแรงงานในวันนี้ คุณต้องมีอะไร? ที่จะพิชิตใจ
นายจ้าง

Blair Heltmann, Career Expert แห่ง Linkedin ได้เสนอความเห็นกับ CNBC Make it ถึง
ความเปลี่ยนแปลงในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครขององค์กรธุรกิจจำนวนมาก ที่ก้าวข้ามการ
พิจารณาผู้สมัครจากคุณวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์การทำงาน มาสู่การจ้างงานตามทักษะ (Skills-based Hiring) ที่พวกเขาจะเชื่อมั่นได้มากขึ้นถึงผลสำเร็จของงานที่พวกเขาจะได้รับจากบุคลากรที่รับเข้ามาสู่องค์กร

โดยทักษะที่ว่านั้น แบ่งได้เป็นทักษะทางเทคนิค (Technical Skills) เช่น การขาย บัญชี หรือการตลาด เป็นต้น และทักษะทางสังคม (Soft Skills) ซึ่งหมายรวมถึง บุคลิก นิสัย ทัศนคติ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำงานให้สำเร็จ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น Linkedin จึงได้รวบรวมข้อมูลทักษะที่นายจ้างต้องการ เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำ Resume ของผู้สมัครงานที่จะสามารถพิชิตใจนายจ้างได้

จากการรวบรวมของ Linkedin พบว่า 20 ทักษะแรกนั้น คือ 3 ใน 4 ของงานที่กำลังเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานในช่วงปี 2022 ซึ่งทักษะเหล่านั้น เช่น งานบริการลูกค้า (Customer
Service), งานขาย (Sales), บัญชี (Accounting), พัฒนาธุรกิจ (Business Development), การตลาด (Marketing), ความเป็นผู้นำ (Leadership), ความสามารถสื่อสาร (Communication), การตลาด Digital (Digital Marketing), บริหารงานขาย (Sale Management) และ ความสามารถแก้ไขปัญหา (Problem Solving) เป็นต้น

ทักษะดังกล่าวนั้น แม้จะเป็นทักษะที่นายจ้างจำนวนมากกำลังต้องการจากผู้สมัคร แต่ผู้สมัครงานก็ไม่จำเป็นที่จะต้องระบุทักษะที่ตนเองมี แต่ไม่เกี่ยวข้องกับขอบเขตหน้าที่ในตำแหน่งงานลงไปใน Resume เช่น นักบัญชี ก็คงไม่จำ เป็นต้องมีทักษะด้าน Sales สักเท่าไร

แล้วผู้สมัครจะรู้ได้อย่างไร? ว่าตำ แหน่งงานที่เขาสนใจนั้น ควรมีทักษะใด? ที่นายจ้างกำ ลังมองหา หรือสนใจ …

Heltmann ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่ผู้สมัครงาน ว่าต้องศึกษารายละเอียดตำแหน่งงานที่ผู้สมัครสนใจจากหลาย ๆ องค์กรธุรกิจ พร้อมกับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายสังคมของผู้คนในสาขาอาชีพหรือตำแหน่งงานนั้น ๆ และหาโอกาสสอบถามพวกเขาเหล่านั้น ถึงทักษะที่พวกเขาคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตำ แหน่งงานของพวกเขามากที่สุด ซึ่งนั่นจะเป็นข้อมูลสำคัญ ที่ทำ ให้ผู้สมัครสามารถระบุทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานใน Resume ของตน และตรงกับความสนใจและต้องการของนายจ้างในอนาคต

เมื่อ Resume ผ่านการพิจารณาถึงขึ้นการสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง ผู้สมัครต้องสามารถอธิบาย หรือยกตัวอย่างการใช้ทักษะที่มีเพื่อประโยชน์ต่อการทำงานในองค์กรอย่างไร จะสามารถแก้ไขปัญหาที่นายจ้าง หรือองค์กรกำลังประสบอยู่อย่างไร และทักษะส่วนตัวบางด้านนั้นจะช่วยให้การปฏิบัติงานในตำแหน่งงานนั้น ๆ เป็นเลิศได้อย่างไร เพราะนายจ้างและองค์กรธุรกิจในวันนี้ หวังผลลัพธ์จากผู้สมัครมากกว่าความสามารถในตำแหน่งงานที่เขาสมัครเท่านั้น

การเรียนรู้ และพัฒนาทักษะตนเองอย่างต่อเนื่อง ในรูปลักษณะ Lifelong Learning จึงเป็น “ของ” ที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนต้องมี เพื่อพิชิตใจนายจ้างยุคนี้

กับ หลักสูตร Fast Mini MBA รุ่นที่ 4 ช่วยคุณ เป็น “ตัวจริง” กับยุค VUCA World

mba

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม