กำหนดราคายังไง ให้บริการสุดปัง

นิตินัย สุนทรเภสัช

     ราคา เป็นปัจจัยเดียวที่สะท้อนถึงตัวเลข ายได้ ของธุรกิจ นักการตลาดจึงต้องเข้าใจแนวทางการกำหนดราคาอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะมีรายได้เข้ามาด้วยราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสม

      การกำหนดราคาสำหรับธุรกิจบริการนั้นมีความท้าทายมากกว่าการกำหนดราคาสำหรับสินค้า เนื่องจากบริการนั้นจับต้องไม่ได้ ไม่เหมือนตัวสินค้าที่จับต้องได้ ราคาค่าบริการที่สูงเกินไปอาจทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าไม่คุ้มค่าเมื่อเข้าใช้บริการและไม่กลับมาใช้บริการอีก แต่หากราคาค่าบริการต่ำเกินไป ธุรกิจก็จะสูญเสียโอกาสในการทำกำไรและไม่อาจทำธุรกิจต่อไปได้ในระยะยาว

เทอร์โมมิเตอร์วัดราคา

     แนวทางการกำหนดราคาสำหรับธุรกิจบริการเรียกว่า เทอร์โมมิเตอร์วัดราคา (Price Thermometer) ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงสร้างตลาด การแข่งขัน ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของธุรกิจ โดยจุดที่เป็นราคานั้นต้องพิจารณา ความสมดุล ระหว่างคุณค่าที่ลูกค้าคาดหวังกับต้นทุนของการบริการ โดยระดับราคาที่เหมาะสมนั้นจะสร้าง แรงจูงใจให้ลูกค้าซื้อ และ แรงจูงให้ธุรกิจให้บริการ ที่เหมาะสม

ราคาไร้ค่าเมื่อปราศจากคุณค่า

     ราคา มีส่วนต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าในคราวแรก แต่ คุณค่า มีส่วนต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าในคราวถัดไป และเป็นตัวแปรสำคัญในการตัดสินใจ คุณค่าคือ การเปรียบเทียบระหว่าง คุณค่าที่ได้รับ ที่สูงกว่า คุณค่าที่คาดหวัง ดังนั้นการให้บริการที่ดีและสูงกว่าคุณค่าที่คาดหวัง จึงเป็นปัจจัยสำคัญไม่น้อยไปกว่าการกำหนดราคา ซึ่งจะต้องให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคราวที่ลูกค้าใช้บริการจะได้รับการบริการที่ดีทุกครั้ง หรือหากมีครั้งใดเกิดความผิดพลาดในการให้บริการ ธุรกิจจะต้องดูแลบรรเทาความผิดพลาดในการให้บริการอย่างเหมาะสม

จาก ราคาสู่ การสะสมคุณค่า

     เราจะมีเงินใช้ยามฉุกเฉิน เมื่อฝากบัญชีออมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกัน เราจะมีเกราะป้องกันธุรกิจบริการเมื่อมีภัยคุกคามต่อราคาบริการ เมื่อเราได้สะสมคุณค่าในการให้บริการที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น เมื่อต้นทุนการบริการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าที่มีคุณค่าที่สะสมมากพอจะเข้าใจเมื่อธุรกิจต้องตัดสินใจขึ้นราคา หรือเมื่อมีคู่แข่งตัดราคาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าที่มีคุณค่าที่สะสมมากพอก็จะลังเลในการเปลี่ยนใจไปใช้บริการคู่แข่ง เพราะไม่มั่นใจว่าจะได้รับคุณค่าเทียบเท่ากับธุรกิจบริการของเราหรือไม่

      การกำหนดราคาสำหรับธุรกิจบริการนั้นมีความท้าทาย แต่หากเข้าใจแนวทางการกำหนดราคาอย่างลึกซึ้งและให้ความสำคัญกับคุณค่าที่ลูกค้าได้รับ ธุรกิจก็จะสามารถกำหนดราคาที่เหมาะสมและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้


เมื่อสินค้าขององค์กรถูกเลียนแบบได้ง่ายดาย การสร้างความแตกต่างด้วยการเพิ่มการบริการในสินค้า คือทางออกของการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและสร้างความแตกต่าง เรียนรู้การจัดการธุรกิจบริการ ด้วยหลักสูตร Fast Mini MBA : Service Business Management

คลิกเพื่อสมัคร หรือ ดูรายละอียดที่ :  https://www.fastminimba.com