Logistics ไม่ใช่ Supply Chain Management

ในโลกบริหารและจัดการทางธุรกิจ มักมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักบริหารหรือผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อย ซึ่งเชื่อว่า Logistics คือ Supply Chain Management (SCM) เพราะในความเป็นจริงแล้ว Logistics ไม่ใช่ SCM ดังชื่อบทความนี้ แต่ SCM จะขาด Logistics ไม่ได้!!!

amec

ธันวาคม 22, 2023
1 2 3 4