10 ทักษะที่ นักบริหารยุคใหม่ ต้องมี

ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงหลาย ๆ ด้าน ส่งผลให้บรรดานักบริหารหรือคนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นนักบริหาร ต้องทำการพัฒนาทักษะของตัวเองในหลายด้าน และสิ่งเหล่านี้คือทักษะที่นักบริหารยุคใหม่ต้องให้ความสำคัญ

  1. Growth Mindset

การเปิดกว้างรับสิ่งใหม่ ด้วยทักษะนี้จะทำให้นักบริหารสามารถพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ ไปพร้อม ๆ กัน เนื่องจากการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ย่อมทำให้มีมุมมองต่อสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการนำเอา AI เข้ามาทำงานแทนคน ด้วยทักษะนี้จะทำให้คนสามารถพัฒนาไปทำงานที่ AI ยังไม่สามารถทำได้

  1. Creativity

กระบวนการคิดเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ ทักษะนี้จะทำให้นักบริหารได้พัฒนาความคิด ในมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิม สามารถแก้ไขปัญหาเดิมด้วยวิธีการใหม่ ๆ ได้ โดยทักษะนี้มักจะต้องทำควบคู่ไปกับกระบวนการลงมือทำสิ่งใหม่ หรือ innovation

  1. Focus Mastery

การควบคุมจิตใจและการฝึกสมาธิ ทักษะนี้นับวันจะได้รับการยอมรับในโลกฝั่งตะวันตกมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งทักษะนี้เดิมเป็นที่ยอมรับในโลกฝั่งตะวันออกมาอย่างยาวนาน ตอนนี้ทักษะนี้ได้รับการยอมรับแล้วว่าสามารถทำให้นักบริหารทำผลงานได้ดีขึ้น

  1. Innovation

กระบวนการทำเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ ทักษะนี้กลายเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้สำหรับนักบริหารในโลกปัจจุบัน เพราะโลกทุกวันนี้ต้องการทำสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นตลาดเวลา เพื่อสร้างความแตกต่างและสามารถแข่งขันได้ มักจะเป็นการใช้งานร่วมกับทักษะ Creativity

  1. Communication

ทักษะในการสื่อสาร ทักษะนี้กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักบริหารยุคใหม่อย่างไม่ต้องสงสัย ด้วยการทำงานกับคนหลากหลายวัยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีรูปแบบการสื่อสารที่ต่างออกไป หากนักบริหารรุ่นใหม่ไม่สามารถสื่อหารกับคนหลากหลายวัยได้ ย่อมทำให้เกิดปัญหาในการทำงาน

  1. Storytelling

ทักษะการเล่าเรื่อง กลายเป็นอีกทักษะที่จำเป็นสำหรับนักบริหารยุคใหม่ไปแล้ว เพราะการเล่าเรื่องเป็นวิธีการสื่อสารชนิดหนึ่งที่สำคัญ การเล่าเรื่องที่ดีย่อมทำให้คนคล้อยตามมีอารมณ์ร่วม และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการทำงาน การเล่าเรื่องจึงเป็นอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นสำหรับนักบริหาร

  1. Culture Awareness

ความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม เป็นอีกทักษะหนึ่งของนักบริหารยุคใหม่ เพราะหากมีความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมของคนในทีมงาน ย่อมสามารถเรียนรู้วิธีที่จะนำเอาจุดเด่นหรือความสามารถของทีมงานแต่ละคนออกมาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

  1. Critical Thinking

การคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการรวบรวมข้อมูลจากที่ต่าง ๆ มาคิดวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจ นำไปสู่คำตอบใหม่ ๆ ที่แตกต่างและสร้างสรรค์ไปจากเดิม จะช่วยให้นักบริหารสามารถพัฒนาการทำงานได้มากขึ้น เพราะจะหลุดพ้นจากกรอบเดิม ๆ ของการแก้ไขปัญหา ซึ่งปัจจุบันวิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมอาจจะไม่เหมาะกับยุคสมัยใหม่แล้วก็เป็นได้

  1. Leadership

ภาวะผู้นำต่างจากการเป็นผู้นำ นี่คือทักษะที่จะเป็นสำหรับนักบริหารที่กำลังจะก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำ ทักษะที่ว่าด้วยความกล้าคิด, กล้าทำ, กล้านำเสนอ และกล้าช่วยเหลือ จะทำให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพของนักบริหารยุคใหม่ที่กำลังจะกลายผู้นำในอนาคต

  1. Emotional Intelligence

ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นอีกหนึ่งทักษะที่จะเป็นสำหรับนักบริหารยุคใหม่ เพราะเมื่อได้รับการฝึกฝนและใช้งานทักษะนี้ จะทำให้มีความเข้าใจทีมงานแต่ละคนได้มากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ประสิทธิภาพของการบริหารงานที่ดี บงบอกถึงความสามารถในการเป็นผู้นำที่ดีได้

เชื่อว่าการเรียนและฝึกฝนอยู่เสมอ จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะเหล่านี้ และบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอน

——————————

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม