การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการตัดสินใจในยุคความไม่แน่นอนของโควิด-19

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการตัดสินใจในยุคความไม่แน่นอนขององค์กรเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง จึงต้องมีความรอบคอบเพื่อให้กลยุทธ์นั้นสามารถปรับเข้ากับสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกองค์กรได้ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรที่วางไว้นั่นเอง