Agile แนวคิดในการทำงานขององค์กรยุคใหม่

หัวใจหลักของแนวคิดแบบ Agile คือการปรับปรุงกระบวนการให้ทำงานได้เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งแนวคิดนี้ไม่ได้เหมาะกับทุกองค์กร เพราะตัวแปรหลักของแนวคิดนี้ก็คือวัฒนธรรมขององค์กร ที่แต่ละองค์กรมีไม่เหมือนกัน

Admin

28 กรกฎาคม 2022

New Normal ของธุรกิจในยุค VUCA World

VUCA มาจากคำย่อของ Volatility (V), Uncertainty (U), Complexity (C) และ Ambiguity (A) โดย VUCA World สะท้อนสภาวะโดยรวมของสถานการณ์ในยุคสมัยใหม่ช่วงภายหลังสงครามเย็นเป็นต้นมา ที่มีความ “ผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ” ตัวอย่างเช่น การระบาดของโควิด-19 เป็นต้น

Admin

24 กรกฎาคม 2022
1 2 3 4