เทรนด์การตลาดแบบ New Normal

หลังจากเกิดวิกฤตอย่างโรคโควิด-19 หลายอย่างบนโลกใบนี้เปลี่ยนไป โดยเฉพาะพฤติกรรมของผู้คนที่ต้องปรับเปลี่ยนไปอย่างมากมายหลายด้าน นำไปสู่ความจำเป็น ในการปรับตัวของนักการตลาดทั่วโลก

New Normal ของธุรกิจในยุค VUCA World

VUCA มาจากคำย่อของ Volatility (V), Uncertainty (U), Complexity (C) และ Ambiguity (A) โดย VUCA World สะท้อนสภาวะโดยรวมของสถานการณ์ในยุคสมัยใหม่ช่วงภายหลังสงครามเย็นเป็นต้นมา ที่มีความ “ผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ” ตัวอย่างเช่น การระบาดของโควิด-19 เป็นต้น

HR กับการพัฒนาองค์กรยุค New Normal

การพัฒนาองค์กรในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องอย่างทุกวันนี้ บทบาทหน้าที่หลักก็คงจะหนีไม่พ้น HR เพราะเป็นฝ่ายที่มีหน้าที่ในการวางแผนพัฒนาองค์กรโดยตรง โดยเฉพาะการคัดเลือกคนในตำแหน่งต่าง ๆ เข้ามาทำงานในองค์กร HR ในยุคสมัยนี้จะต้องรู้เท่าทันในทั้งในเรื่องของ Generation และ Technology ที่เปลี่ยนแปลงไป

10 ทักษะที่ นักบริหารยุคใหม่ ต้องมี

ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ส่งผลให้บรรดานักบริหารหรือคนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นนักบริหาร ต้องทำการพัฒนาทักษะของตัวเองในหลายด้าน และสิ่งเหล่านี้คือทักษะที่นักบริหารยุคใหม่ต้องให้ความสำคัญ