Blog

PEST Analysis คือการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก สภาพแวดล้อมภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรในระยะยาว เพื่อใช้ในการวางแผนดำเนินงานขององค์กร ประกอบด้วย 4 กลุ่มปัจจัย คือ การเมือง (Political) เศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และเทคโนโลยี (Technological) เรียกรวม ๆ ด้วยตัวย่อว่า PEST นั่นเอง

PEST วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเพียงอย่างเดียว ส่วน SWOT คือการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกขององค์กร

โดยปัจจัยในแต่ละด้านของ PEST Analysis จะมีลักษณะประมาณใด ตามไปดูรายละเอียดเพื่อเสริมความเข้าใจกันเลยครับ

  • Political Factors (P) / การเมือง 🏛️ – นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ จากทางภาครัฐ ตลอดจนแนวโน้มของสถานการณ์การเมืองระดับโลก มีผลกระทบต่อบรรยากาศการทำธุรกิจและตลาดการค้าโดยภาพรวม จึงควรถูกนำมาประเมินผลเพื่อดูผลกระทบต่อธุรกิจของคุณด้วย ไม่ว่าจะเป็น ความมั่นคงทางการเมือง แนวทางเสียภาษี ระเบียบทางการค้าและการนำเข้า ระเบียบด้านความปลอดภัย กฎหมายแรงงาน ฯลฯ
  • Economic Factors (E) / เศรษฐกิจ 💰 – เพราะสภาวะทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์โดยตรงกับธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงควรต้องนำมาประเมินร่วมด้วย เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย การเติบโตของเศรษฐกิจ อัตราการว่างงานและนโยบาย วงจรของธุรกิจภายในประเทศ เป็นต้น
  • Social Factors (S) / สังคม 👋 – สภาพสังคมโดยรวมก็มีผลกระทบต่อธุรกิจของคุณเช่นเดียวกัน เพราะลูกค้าคือคนสำคัญสำหรับทุกธุรกิจ ดังนั้นคุณควรวิเคราะห์ลักษณะทางประชากร ข้อจำกัดทางสังคม ไลฟสไตล์ ทัศนคติ การศึกษา ฯลฯ เพื่อให้สามารถเข้าใจความต้องการ สิ่งที่มีอิทธิพลต่อลูกค้า และเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้พวกเขายอมซื้อสินค้า/บริการจากคุณเหนือสินค้าอื่น ๆ ที่อยู่ในตลาด
  • Technological Factors (T) / เทคโนโลยี 📱 – เทคโนโลยีอาจส่งผลได้ทั้งแง่บวกและแง่ลบต่อธุรกิจ ตลอดจนการเปิดตัวสินค้า/บริการใหม่ ๆ โดยปัจจัยด้านนี้ประกอบด้วย ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วัฐจักรของเทคโนโลยี บทบาทของอินเตอร์เน็ต และเงินทุนพัฒนาเทคโนโลยีที่ได้รับจากรัฐ เป็นต้น

ประโยชน์ของ PEST Analysis

ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ PEST Analysis จะกลายมาเป็นข้อมูลที่ช่วยด้านกระบวนการวางแผน การทำการตลาด การพัฒนาสินค้าหรือบริการ การจัดการโครงการ ตลอดจนการทำวิจัยทางการตลาดขององค์กร

และเพราะโลกของเราคือ VUCA World ที่เต็มไปด้วยความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมขององค์กรด้วย PEST Analysis ช่วยให้เรามองเห็นความเสี่ยงต่าง ๆ ต่อองค์กรทั้งเล็กและใหญ่ และนำมาวางแผนลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจก่อนดำเนินการจริง ทำให้ได้ผลลัทธ์ที่สามารถคาดเดาได้มากขึ้น ลดความไม่แน่นอน (Uncertainty) ของสถานการณ์ และสร้างความเข้าใจ (Understanding) ให้คุณสามารถดำเนินงานได้อย่างมั่นใจ

➡️ 4 ขั้นตอนง่าย ๆ ของการทำ PEST Analysis

  • ระดมความคิด จากหลาย ๆ คน ดูว่ามีปัจจัยภายนอกใดบ้างที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรได้บ้าง
  • จัดกลุ่มความคิด รวบเอาไอเดียที่ใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน (จัดกลุ่มตาม PEST เสียเลย)
  • ประเมินระดับ พูดคุยกันถึงระดับความรุนแรง และจัดลำดับว่าปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อองค์กรมากกว่ากัน
  • แชร์ผลลัพธ์ นำส่งผลการวิเคราะห์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรได้รับทราบ

#PESTanalysis #VUCA #VUCAworld #FastMiniMBA #MBA

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเชิงธุรกิจด้วย PEST Analysis

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA (Certificate Program)

หลักสูตรเร่งรัดด้านการบริหารธุรกิจ สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารมือใหม่ ที่ต้องการก้าวสู่การเป็น Key Person ในองค์กร โดยศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาครอบคลุม 60 ชั่วโมง กับ 20 หัวข้อ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริง 20 ท่าน

อบรมเฉพาะวันเสาร์ เริ่ม 15 พฤษภาคม 2564 – 17 กรกฎาคม 2564

——————————

สมัครหรือสอบถามรายละเอียดที่

E-mail: [email protected]

Facebook: Fast Mini MBA

Line: @fastminimba

หรือโทร. 061-440-8282