Blog

ส่วนใหญ่เจ้าของกิจการขนาดเล็กจะไม่ค่อยให้ความสำคัญในเรื่องกฎหมาย ส่วนใหญ่ห่วงแต่เรื่องการเสียภาษี แน่นอนว่ามักจะมองหาแต่วิธีการหลบเลี่ยงภาษีเท่าที่จะทำได้ ซึ่งไม่ควรทำอย่างนั้น เพราะมีกฎหมายเบื้องต้นเรื่องอื่น ๆ ที่ต้องให้ความสนใจ จะได้ไม่พลาดท่าเสียทีทำให้กิจการของตัวเองมีปัญหาแบบไม่ตั้งใจ มาดูกันว่า กฎหมายเบื้องต้น ที่เจ้าของกิจการควรจะต้องรู้จักมีอะไรบ้าง

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ปัจจุบันนี้ในประเทศไทยกฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์ ได้ทำการบัญญัติรวมกันเป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน โดยได้เรียกว่า “ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” โดยได้จำแนกออกเป็น 6 บรรพ คือว่าด้วยของหลักทั่วไป หนี้ เอกเทศสัญญา ทรัพย์สิน ครอบครัว และมรดก ตามลำดับ โดยเหตุผลที่ทางประเทศไทยได้ทำการจัดทำประมวลฏหมายขึ้นมาโดยนำเอากฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์มารวมกันเป็นฉบับเดียวนั้น เนื่องจากการร่างกฏหมายในด้านการค้าพาณิชย์ยังไม่เจริญก้าวหน้า อีกทั้งยังหลักทั่วไปในกฏหมายแพ่งสามารถที่จะนำมาใช้ร่วมกับกฏหมายพาณิชย์ได้

กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงิน

เรื่องของการเงินก็ต้องเรียนรู้เอาไว้ว่ารูปแบบหรือวิธีการของการเก็บ การฝาก และการลงทุนทางการเงินแบบไหนที่จะเข้าข่ายการฟอกเงิน การออกเช็คแบบไหนอาจจะนำพามาซึ่งความเดือดร้อนโดยไม่ได้ตั้งใจได้ เรื่องเหล่านี้ต้องศีกษา เพราะทุกวันนี้เรื่องของการเงินมีการพัฒนาไปเร็วมาก และบางเรื่องกฎหมายไม่ให้การรองรับ

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน คือกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการใช้แรงงานและการจ่ายค่าตอบแทนในการทำงาน เพื่อให้ลูกจ้างทำงานด้านความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยดี ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการตามสมควร กฎหมายในเรื่องนี้ที่ควรทำความเข้าใจ ได้แก่ การจ้างแรงงานต่างด้าว พระราชบัญญัติการประกันสังคม และการเลิกจ้าง

กฎหมายเรื่องภาษี

ภาษีเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เจ้าของกิจการจะต้องให้ความสำคัญ จะมาอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ยิ่งเป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้วยแล้วมีมากมายหลายตัวที่ต้องเรียนรู้ ภาษีที่จำเป็นต้องรู้ได้แก่ ภาษีรายได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีอากร และภาษีบำรุงท้องถิ่น เรียนรู้แล้วทำให้ถูกต้องทุกเรื่องจะได้บริหารกิจการได้อย่างสบายใจ

กฎหมายหรือข้อบังคับอื่น ๆ เฉพาะธุรกิจ

ปัจจุบันรูปแบบของธุรกิจมีมากมาย ทำให้กฎหมายต่าง ๆ ก็มีมากมายตามไปด้วย ถ้ากิจการของคุณเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอาหารก็ต้องเรียนรู้พระราชบัญญัติอาหาร ถ้ากิจการเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาคารก็ต้องรู้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค และอีกหลาย ๆ เรื่องตามแต่ลักษณะของกิจการของคุณ

กฎหมายเบื้องต้นที่เจ้าของกิจการไม่ควรพลาด

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA (Certificate Program)

หลักสูตรเร่งรัดด้านการบริหารธุรกิจ สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารมือใหม่ ที่ต้องการก้าวสู่การเป็น Key Person ในองค์กร โดยศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาครอบคลุม 60 ชั่วโมง กับ 20 หัวข้อ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริง 20 ท่าน

อบรมเฉพาะวันเสาร์ เริ่ม 15 พฤษภาคม 2564 – 17 กรกฎาคม 2564

——————————

สมัครหรือสอบถามรายละเอียดที่

E-mail: [email protected]

Facebook: Fast Mini MBA

Line: @fastminimba

หรือโทร. 061-440-8282