Blog

Agile แนวคิดในการทำงานขององค์กรยุคใหม่

หัวใจหลักของแนวคิดแบบ Agile คือการปรับปรุงกระบวนการให้ทำงานได้เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งแนวคิดนี้ไม่ได้เหมาะกับทุกองค์กร เพราะตัวแปรหลักของแนวคิดนี้ก็คือวัฒนธรรมขององค์กร ที่แต่ละองค์กรมีไม่เหมือนกัน ดังนั้นการจะนำเอาแนวคิดนี้ไปใช้ให้ได้ผลองค์กรจะต้องหาวิธีปรับให้เข้ากับรูปแบบของตนเอง กล่าวคือไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวในเรื่องนี้

Agile คืออะไร

Agile จะออกเสียงว่า “อไจล์” หรือ “อา-ไจล์” ก็ไม่ผิด ส่วนความหมายมันคือ “แนวคิดในการทำงาน” ซึ่งไม่ใช่รูปแบบหรือขั้นตอนของการทำงาน เดิมทีได้รับความนิยมในวงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ต่อมาได้ถูกนำมาปรับใช้กับการพัฒนาสินค้าและบริการอื่น ๆ เนื่องจาก Agile ให้ความสำคัญในเรื่องของคนและการสื่อสารในทีม โดยเน้นเรื่องของความชัดเจนและรวดเร็ว ทำให้งานสามารถพัฒนาให้เกิดความรวดเร็วขึ้นได้

หลักการทำงานแบบ Agile

Agile เป็นกระบวนการที่ช่วยลดการทำงานที่เป็นขั้นตอนลง แล้วไปมุ่งเน้นในเรื่องการสื่อสารของทีมมากขึ้น เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ได้เร็วขึ้น จากนั้นนำไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อรวบรวมผลความพึงพอใจแล้วนำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงสินค้าและบริการให้ดีขึ้น ด้วยแนวคิดนี้จะทำให้องค์กรสามารถพัฒนาสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็ว และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยสามารถลดขั้นตอนต่าง ๆ ไปได้อย่างมาก

ทำไมต้องลดขั้นตอน

เดิมเราคุ้นเคยกับรูปแบบการพัฒนาแบบ Waterfall Process ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนว่าจะต้องเสร็จขั้นตอนที่หนึ่งก่อนจะไปขั้นตอนที่สอง แล้วไปสาม สี่ และ ห้าต่อไป แต่การพัฒนาแบบนี้เริ่มไม่ตอบโจทย์การพัฒนาในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและฝ่ายที่เกี่ยวข้องจำนวนมากขึ้น หากใช้การพัฒนาแบบเดิมจะเกิดความล่าช้า ซึ่งทำให้เสียเวลาในการพัฒนามากเกินไป เพื่อปรับให้การพัฒนาตอบโจทย์กับความต้องการของยุคสมัยจึงต้องนำ Agile เข้ามาใช้

เปลี่ยนโครงสร้างการทำงาน

นอกจาก Agile จะทำการลดขั้นตอนในการทำงานแล้ว ยังมีการเปลี่ยนโครงสร้างในการทำงานอีกด้วย จากเดิมที่องค์กรจะมีการแบ่งฝ่ายต่าง ๆ อย่างชัดเจน แล้วรอคอยการส่งมอบงานจากแต่ละฝ่ายลงมาเป็นลำดับขั้น นั้นหมายถึงงานจะต้องเสร็จในแต่ละฝ่ายก่อนส่งมอบทำให้เกิดความล่าช้า หากใช้แนวคิดใหม่ในการทำงานจะเป็นการเลือกเอาคนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่กำลังพัฒนาเข้าไว้ด้วยกัน แล้วทำหน้าที่ของแต่ละคนให้เสร็จในกลุ่มย่อยเลยในตัว นั้นคือการใส่คนที่เกี่ยวข้องเข้าไปในโครงการโดยตรง ไม่ใช่ใส่แผนกหรือฝ่ายลงไปในโครงการ

ใช้ Agile อย่างไรให้ได้ผล

หัวใจของแนวคิดการทำงานแบบนี้คือ “คน” และ “การสื่อสารระหว่างกันภายในทีม” คนในทีมต้องให้เคารพในความคิดเห็นของกันและกัน ด้วยความหลากหลายของสมาชิกภายในทีมรูปแบบนี้ จะช่วยให้สร้างผลงานที่มีคุณค่าและตอบโจทย์ผู้ใช้ในวงกว้างได้ในเวลาอันรวดเร็ว คนในทีมต้องมองที่ความสำเร็จของงานที่จะพัฒนาออกมาเป็นหลัก เรื่องนี้องค์กรจะต้องหาทางออกแบบให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรของตนให้ได้จึงจะได้ผล

 

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA (Certificate Program)

หลักสูตรเร่งรัดด้านการบริหารธุรกิจ สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารมือใหม่ ที่ต้องการก้าวสู่การเป็น Key Person ในองค์กร โดยศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาครอบคลุม 60 ชั่วโมง กับ 20 หัวข้อ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริง 20 ท่าน

อบรมเฉพาะวันเสาร์ เริ่ม 15 พฤษภาคม 2564 – 17 กรกฎาคม 2564

——————————

สมัครหรือสอบถามรายละเอียดที่

E-mail: [email protected]

Facebook: Fast Mini MBA

Line: @fastminimba

หรือโทร. 061-440-8282