Blog

                HR กับการพัฒนาองค์กรยุค New Normal

การพัฒนาองค์กรในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องอย่างทุกวันนี้ บทบาทหน้าที่หลักก็คงจะหนีไม่พ้น HR เพราะเป็นฝ่ายที่มีหน้าที่ในการวางแผนพัฒนาองค์กรโดยตรง โดยเฉพาะการคัดเลือกคนในตำแหน่งต่าง ๆ เข้ามาทำงานในองค์กร อาจจะกล่าวได้ว่าองค์กรจะมีลักษณะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่การคัดเลือกคนเข้ามาทำงานเลยก็ว่าได้ HR ในยุคสมัยนี้จะต้องรู้เท่าทันในทั้งในเรื่องของ Generation และ Technology ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสิ่งที่ควรจะให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยก็คือ

เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของ Generation

เรื่องของวัยของคนทำงานหรือ Generation ซึ่งคนที่กำลังเข้าสู่วัยทำงานตอนนี้มีความแตกต่างกับคนรุ่นก่อนอย่างสุดขั้ว หาก HR ไม่มีความเข้าใจถึงความแตกต่างนี้ย่อมจะต้องเกิดปัญหาในการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน เพราะคนรุ่นใหม่มีความต้องการหลายอย่างที่แตกต่างออกไปจากคนรุ่นเดิม ไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี

รูปแบบการรับสมัครที่เปลี่ยนไป

วิธีการคัดเลือกคนแบบเดิมที่มักจะเริ่มต้นด้วยจดหมายแนะนำตัวและ Resume จากนั้นก็ทำการเรียกสัมภาษณ์และระหว่างรอสัมภาษณ์ก็ให้ทำการกรอกใบสมัครซ้ำอีก ซึ่งขั้นตอนแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกใจคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก

บางทีวิธีการใหม่ ๆ อย่างการให้ส่งวิดีโอแนะนำตัว มาแทนจดหมายแนะนำตัวน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับทุกฝ่าย เพราะมันจะช่วยลดขั้นตอนการทำงานอีกทั้งเป็นการประหยัดเวลาได้เป็นอย่างมาก HR จะได้เห็นบุคลิกของผู้สมัครจากวิดีโอได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังได้เห็นทักษะการพูดจาและวิธีการนำเสนอของผู้สมัครอีกด้วย ถูกใจแล้วค่อยนัดเจอตัวเพื่อรับเข้าทำงานก็เป็นอันเสร็จการคัดเลือก

WFH กลายเป็นตัวเลือกสำคัญในการสมัครงาน

มุมมองเรื่องสถานที่ในการทำงานเริ่มเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แถมยังถูกเร่งด้วยวิกฤตของโรคระบาด ทำให้รูปแบบการทำงานแบบ Work From Home หรือการทำงานจากที่บ้านกลายเป็นตัวเลือกที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นมาคนในยุคสมัยนี้

HR ต้องมีความเข้าใจและสามารถออกแบบได้ว่าตำแหน่งงานใด สามารถทำงานแบบ WFH ได้ นอกจากนั้นจะต้องสามารถวางแผนเรื่องการวัดผลและวัดประสิทธิภาพการทำงานที่เกิดขึ้นจากการทำงานรูปแบบนี้ได้อย่างถูกต้องและชัดเจนด้วย

เลือก Freelance เพื่อลดขนาดองค์กร

ปัจจุบับพบว่าจำนวนของคนรับงานอิสระหรือ Freelance นั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และที่สำคัญคนเหล่านี้มีทักษะการทำงานที่ดีไม่ด้อยกว่าพนักงานประจำเลย หากองค์กรของคุณกำลังมีการวางแผนการพัฒนาองค์กรแบบที่ต้องการลดขนาดขององค์กรตัวเลือกนี้ก็ถือว่าน่าสนใจ

HR ควรจะมีมุมมองที่รอบด้าน การเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในตลาดแรงงานอย่างสร้างสรรค์จะช่วยผลักดันองค์กรให้เดินไปข้างหน้าได้ การเลือกใช้ Freelance ในตำแหน่งงานที่เหมาะสมในองค์กรจะช่วยให่องค์กรลดเรื่องค่าใช้จ่ายจำนวนมากไปได้ นอกจากนี้ยังมีความคล่องตัวในการลดและเพิ่มกำลังคนในองค์กรอีกด้วย

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า HR ในปัจจุบันมีภาระงานเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัยของคนทำงาน ความต้องการที่เปลี่ยนไปของคนรุ่นใหม่ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นกว่าเดิม ทั้งหมดเป็นเรื่องที่ HR รุ่นใหม่จะต้องเรียนรู้ไปพร้อมกันในทุก ๆ ด้าน

 

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA (Certificate Program)

หลักสูตรเร่งรัดด้านการบริหารธุรกิจ สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารมือใหม่ ที่ต้องการก้าวสู่การเป็น Key Person ในองค์กร โดยศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาครอบคลุม 60 ชั่วโมง กับ 20 หัวข้อ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริง 20 ท่าน

อบรมเฉพาะวันเสาร์ เริ่ม 15 พฤษภาคม 2564 – 17 กรกฎาคม 2564

——————————

สมัครหรือสอบถามรายละเอียดที่

E-mail: [email protected]

Facebook: Fast Mini MBA

Line: @fastminimba

หรือโทร. 061-440-8282