fbpx
Blog

10 ทักษะที่นักบริหารยุคใหม่ต้องมี

ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงหลาย ๆ ด้าน ส่งผลให้บรรดานักบริหารหรือคนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นนักบริหาร ต้องทำการพัฒนาทักษะของตัวเองในหลายด้าน และสิ่งเหล่านี้คือทักษะที่นักบริหารยุคใหม่ต้องให้ความสำคัญ

  1. Growth Mindset

การเปิดกว้างรับสิ่งใหม่ ด้วยทักษะนี้จะทำให้นักบริหารสามารถพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ ไปพร้อม ๆ กัน เนื่องจากการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ย่อมทำให้มีมุมมองต่อสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการนำเอา AI เข้ามาทำงานแทนคน ด้วยทักษะนี้จะทำให้คนสามารถพัฒนาไปทำงานที่ AI ยังไม่สามารถทำได้

  1. Creativity

กระบวนการคิดเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ ทักษะนี้จะทำให้นักบริหารได้พัฒนาความคิด ในมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิม สามารถแก้ไขปัญหาเดิมด้วยวิธีการใหม่ ๆ ได้ โดยทักษะนี้มักจะต้องทำควบคู่ไปกับกระบวนการลงมือทำสิ่งใหม่ หรือ innovation

  1. Focus Mastery

การควบคุมจิตใจและการฝึกสมาธิ ทักษะนี้นับวันจะได้รับการยอมรับในโลกฝั่งตะวันตกมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งทักษะนี้เดิมเป็นที่ยอมรับในโลกฝั่งตะวันออกมาอย่างยาวนาน ตอนนี้ทักษะนี้ได้รับการยอมรับแล้วว่าสามารถทำให้นักบริหารทำผลงานได้ดีขึ้น

  1. Innovation

กระบวนการทำเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ ทักษะนี้กลายเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้สำหรับนักบริหารในโลกปัจจุบัน เพราะโลกทุกวันนี้ต้องการทำสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นตลาดเวลา เพื่อสร้างความแตกต่างและสามารถแข่งขันได้ มักจะเป็นการใช้งานร่วมกับทักษะ Creativity

  1. Communication

ทักษะในการสื่อสาร ทักษะนี้กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักบริหารยุคใหม่อย่างไม่ต้องสงสัย ด้วยการทำงานกับคนหลากหลายวัยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีรูปแบบการสื่อสารที่ต่างออกไป หากนักบริหารรุ่นใหม่ไม่สามารถสื่อหารกับคนหลากหลายวัยได้ ย่อมทำให้เกิดปัญหาในการทำงาน

  1. Storytelling

ทักษะการเล่าเรื่อง กลายเป็นอีกทักษะที่จำเป็นสำหรับนักบริหารยุคใหม่ไปแล้ว เพราะการเล่าเรื่องเป็นวิธีการสื่อสารชนิดหนึ่งที่สำคัญ การเล่าเรื่องที่ดีย่อมทำให้คนคล้อยตามมีอารมณ์ร่วม และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการทำงาน การเล่าเรื่องจึงเป็นอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นสำหรับนักบริหาร

  1. Culture Awareness

ความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม เป็นอีกทักษะหนึ่งของนักบริหารยุคใหม่ เพราะหากมีความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมของคนในทีมงาน ย่อมสามารถเรียนรู้วิธีที่จะนำเอาจุดเด่นหรือความสามารถของทีมงานแต่ละคนออกมาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

  1. Critical Thinking

การคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการรวบรวมข้อมูลจากที่ต่าง ๆ มาคิดวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจ นำไปสู่คำตอบใหม่ ๆ ที่แตกต่างและสร้างสรรค์ไปจากเดิม จะช่วยให้นักบริหารสามารถพัฒนาการทำงานได้มากขึ้น เพราะจะหลุดพ้นจากกรอบเดิม ๆ ของการแก้ไขปัญหา ซึ่งปัจจุบันวิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมอาจจะไม่เหมาะกับยุคสมัยใหม่แล้วก็เป็นได้

  1. Leadership

ภาวะผู้นำต่างจากการเป็นผู้นำ นี่คือทักษะที่จะเป็นสำหรับนักบริหารที่กำลังจะก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำ ทักษะที่ว่าด้วยความกล้าคิด, กล้าทำ, กล้านำเสนอ และกล้าช่วยเหลือ จะทำให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพของนักบริหารยุคใหม่ที่กำลังจะกลายผู้นำในอนาคต

  1. Emotional Intelligence

ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นอีกหนึ่งทักษะที่จะเป็นสำหรับนักบริหารยุคใหม่ เพราะเมื่อได้รับการฝึกฝนและใช้งานทักษะนี้ จะทำให้มีความเข้าใจทีมงานแต่ละคนได้มากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ประสิทธิภาพของการบริหารงานที่ดี บงบอกถึงความสามารถในการเป็นผู้นำที่ดีได้

เชื่อว่าการเรียนและฝึกฝนอยู่เสมอ จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะเหล่านี้ และบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอน

 

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA (Certificate Program)

หลักสูตรเร่งรัดด้านการบริหารธุรกิจ สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารมือใหม่ ที่ต้องการก้าวสู่การเป็น Key Person ในองค์กร โดยศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาครอบคลุม 60 ชั่วโมง กับ 20 หัวข้อ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริง 20 ท่าน

อบรมเฉพาะวันเสาร์ เริ่ม 15 พฤษภาคม 2564 – 17 กรกฎาคม 2564

——————————

สมัครหรือสอบถามรายละเอียดที่

E-mail: [email protected]

Facebook: Fast Mini MBA

Line: @fastminimba

หรือโทร. 061-440-8282